Bekendmaking voornemens tot aangaan transacties m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

Naar aanleiding van het Didam-arrest informeert de gemeente Valkenswaard geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Met de publicatie van deze voornemens handelt de gemeente transparant, biedt zij mededingingsruimte en geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

De gemeente publiceert 2 categorieën van voorgenomen transacties:

  • Transacties waarvoor (mogelijk) meerdere gegadigden in aanmerking komen. Deze worden gepubliceerd onder vermelding van de beschikbaarheid, selectieprocedure, tijdschema en selectiecriteria.
  • Transacties, waarvoor naar het oordeel van de gemeente slechts één serieuze gegadigde is, met de motivatie daarvoor. U leest hier ook hoe u, binnen de aangegeven vervaltermijn, kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en waarom dat zo is.