De gemeente Valkenswaard is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met woningcorporatie Woningbelang voor de verkoop van een perceel bouwgrond, kadastraal bekend als Valkenswaard F4695, groot ca. 1.885 m², gelegen aan de Stakenborgakker 7 t/m 13C in Valkenswaard, ten behoeve van de realisatie van 16 sociale grondgebonden huurwoningen. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met Woningbelang als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • Met Woningbelang is in 2017 een raamovereenkomst gesloten met daarin ook de herontwikkeling gelegen aan de Stakenborgakker.
  • Met de verkoop en levering van de grond en de realisatie van de 16 sociale huurwoningen voldoen de gemeente en Woningbelang aan de Prestatieafspraken 2020.
  • De koopovereenkomst is een vervolgovereenkomst op de Prestatieafspraken 2020.
  • Woningbelang heeft ter uitvoering van de raamovereenkomst en prestatieafspraken een Bouwplan ontwikkeld en daarvoor al een Omgevingsvergunning verkregen die inmiddels onherroepelijk is.
  • In het kader van de Prestatieafspraken 2020 hebben partijen aanvullende afspraken over de sociale verhuur gemaakt, inhoudende dat de woningen tenminste 15 jaar als sociale huurwoningen moet worden geëxploiteerd met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Deze periode kan op initiatief van de gemeente met 10 jaar verlengd worden.
  • De hiervoor genoemde minimale periode voor exploitatie als sociale huurwoningen kan niet worden gerealiseerd op basis van de vigerende doelgroepenverordening voor sociale huur.
  • Woningbelang is een toegelaten instelling in het kader van de volkshuisvesting.
  • De grond aan de Stakenborgakker ligt binnen het werkgebied van Woningbelang.

De gemeente zal na een wachttijd van 3 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verkoop van de hiervoor genoemde bouwgrond, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “project Stakenborgakker”.