Aanmelden nieuwsbrief?(externe link)

Bestemmingsplan Eurocircuit

Het Eurocircuit in Valkenswaard is al jaren een veelbesproken onderwerp. Er was onduidelijkheid over wat wel en niet mag op het terrein en het onderliggende bestemmingsplan dateert uit 1977.

  • Sinds 2020 is gestart met een actieve projectaanpak. Het vastgoed op het terrein werd bekeken en aangepakt. Samen met gebruikers, omwonenden en andere stakeholders werd gediscussieerd over verschillende toekomstscenario’s. Ook inwoners werden uitgenodigd hun mening te geven via een representatieve steekproef met hoge respons tot gevolg. Uiteindelijk was het aan de gemeenteraad om te kiezen uit 5 scenario’s.
  • Op 15 juli 2021 koos de gemeenteraad voor scenario 2: de huidige feitelijke fysieke situatie en bijbehorend vergund gebruik in het gehele plangebied vaststellen in een nieuw bestemmingsplan.
  • Dit scenario wordt in 2022 vertaald naar een nieuw juridisch-planologisch kader. Concreet betekent dit er een nieuw bestemmingsplan komt voor het gehele Eurocircuitterrein. Dit doen we op basis van een plan van aanpak. Dat is door het college vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Bestemmingsplan Eurocircuit.

In 3 stappen naar een nieuw bestemmingsplan

Bron: afbeelding Antea Group, 2022

1. Definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Deze Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste stap in de Milieu Effect Rapportage (MER)-procedure. De NRD beschrijft de voorgenomen ontwikkeling en maakt inzichtelijk welke milieuaspecten in het MER worden onderzocht. Het gaat dan om onderzoeken zoals geluid, luchtkwaliteit, ecologie en stikstof. De NRD is daarmee de onderzoeksagenda voor het MER. 

Definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau Eurocircuit

Inspraak?

Tot en met 23 maart 2022 lag het ontwerp-NRD ter inzage. Eenieder kon daar een zienswijze op indienen oftewel reageren. Gedurende deze periode is op maandagavond 7 maart een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze avond heeft de gemeente de ontwerp-NRD toegelicht en zijn vragen beantwoord van de aanwezigen. De zienswijzen die zijn ingediend, worden door de gemeente bestudeerd. Dit leidt tot de definitieve NRD die het college vaststelt, voorzien van een nota van reacties. In deze nota beantwoorden we de zienswijzen die zijn ingediend. Op 26 juli 2022 is de definitieve NRD vastgesteld.

2. Ontwerp bestemmingsplan + Milieueffectenrapportage (plan-MER)

De reacties en adviezen op de NRD worden gebruikt bij het uitvoeren van de onderzoeken en het  opstellen van het milieueffectrapport (plan-MER). Op basis van de milieuonderzoeken en andere overwegingen kiezen we een voorkeursalternatief (VKA). Dit wordt opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Het opstellen van het MER loopt deels tegelijkertijd met het uitwerken van het ontwerp bestemmingsplan. Het MER wordt gebruikt om optimalisaties van het voornemen te onderzoeken en beoordelen. Zo kan het MER worden ingezet om het bestemmingsplan te voeden met de juiste milieu informatie.

Inspraak?

Zijn het ontwerpbestemmingsplan en het plan-MER gereed? Dan komen deze ter inzage en kan eenieder een zienswijze indienen. Het MER wordt dan ook getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie beoordeelt de kwaliteit van het MER. We organiseren een informatiebijeenkomst in die periode om een en ander toe te lichten.

3. Vaststellen bestemmingsplan

De reacties op het ontwerpbestemmingsplan worden gebruikt bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan. Het college legt het definitieve bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Inspraak?

Wanneer het bestemmingsplan op de agenda staat bij de raad voor behandeling, is het voor inwoners mogelijk om in te spreken tijdens de commissievergadering. Hiervoor is tijdige aanmelding nodig bij de griffier.

Contact of meer informatie?

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief Bestemmingsplan Eurocircuit? Klik dan op deze link(externe link).

Voor overige vragen mail naar bpeurocircuit@valkenswaard.nl.