Veelgestelde vragen

Wat willen we bereiken met het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit?

“Het in 1971 geopende Eurocircuit bracht ons het eerst gebouwde autosport rallycross circuit ter wereld. Ruim 50 jaar later bestendigen we de toekomst van de verenigingen op het Eurocircuit en bieden daarmee de ruimte om hun geliefde sport te blijven beoefenen. Dit doen we door samen mét de omgeving goede én duidelijke afspraken te maken, die voor iedereen uitlegbaar zijn, stevig verankerd en passend binnen de geldende kaders”, aldus wethouder Theo Geldens.  
 

Wat is de opdracht van de gemeenteraad aan het college van Valkenswaard?

Zoals u misschien weet, is de gemeenteraad het hoogste orgaan. De raad besluit en het college B&W voert de opdrachten uit. 
Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 kon de gemeenteraad kiezen uit 5 scenario’s, die uiteen lagen: van natuur, tot huidige situatie, tot een leisurepark: zie website

De gemeenteraad heeft toen bijna unaniem (met 22 stemmen voor) gekozen voor het scenario om het Eurocircuit en haar bestaande activiteiten van verenigingen te behouden - BMX Lion D’or, Toer en Wielerclub De Kempen, Politiehondenvereniging De Verdediger, Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) en Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV) - én te zorgen dat deze aan de geldende eisen en regels voldoen. 
 

Wat is er sindsdien aan inspanning verricht tot nu?

Sindsdien heeft de gemeente daar met stakeholders, betrokkenen en belanghebbenden heel hard gewerkt om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Tal van onderzoeken zijn gedaan. Gebouwen en bouwwerken op het terrein zijn aangepast of gesloopt. Ook is afstemming gezocht met de gemeente Bergeijk omdat een klein stukje van het bestemmingsplan op Bergeijks grondgebied ligt. Met de verenigingen, betrokkenen en omgeving is regelmatig overlegd om te komen tot goede afspraken. Er is straks duidelijkheid voor iedereen wanneer welke activiteiten op het Eurocircuit terrein en binnen welke tijden deze plaatsvinden. Er komt bijv. een gezamenlijke kalender en duidelijkheid over de tijden waarop de motorcross en autosport kunnen rijden.  

Wanneer is de inzage van het ontwerp bestemmingsplan en plan-MER en hoe gaat dat in zijn werk?

Het ontwerp bestemmingsplan en het plan-MER en liggen ter inzage tot en met 22 juni op: www.ruimtelijkeplannen.nl . Eenieder kan daarop zijn reactie geven via www.valkenswaard.nl/zienswijze. Ingekomen zienswijzen worden behandeld en voorzien van een reactie. Zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Daarna wordt het bestemmingsplan met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het streven is dat de raad in september hierover zijn besluit neemt en het bestemmingsplan vaststelt. 

Wanneer kun je als inwoner vragen stellen?

Een algemene informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het ontwerpbestemmingsplan Eurocircuit vindt plaats op dinsdagavond 6 juni in het gemeentehuis. 
De behandeling door de gemeenteraad vindt waarschijnlijk in september plaats. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de commissievergadering. Hiervoor is tijdige aanmelding bij de griffie nodig: griffie@valkenswaard.nl.
 

Wat worden straks de rijtijden van de motorsport en rallycross?

Het voorstel zoals het nu voorligt, is als volgt:
Geen motorsport en rallycross in de maanden december, januari en februari.
Oneven week gebruik op zaterdag, even week gebruik op zondag.

Motorsport: 

Gebruik tot 8 uur per week. 
Op woensdag en/of vrijdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
Op zaterdag of zondag tussen 9.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 en 18.00 uur (dus 1 uur vaste pauze/stilte).
3 keer per jaar langer open in weekend dan tot 8 uur p/w. Tussen 8.00 uur en 20.00 uur + kamperen
Op alle dagen is verenigingsleven mogelijk, ook voor en na de rijtijden.

Autosport: 

Gebruik tot 8 uur per week tussen 9.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.30 en 18.00 uur (dus 1 uur vaste pauze/stilte).
3 keer per jaar langer open in weekend dan 8 uur p/w. Tussen 8.00 uur en 20.00 uur. + kamperen.
Op alle dagen is verenigingsleven mogelijk, ook voor en na de rijtijden.
 

Hoe zit het nu met die 8 uur bruto of netto?

Dat is niet meer aan de orde. Dat had te maken met, zodra de poort van het Eurocircuit open ging, de timer van 8 uur al ging lopen. Dat is in het nieuwe bestemmingsplan niet meer aan de orde. De tijd loopt pas als de geluidsactiviteiten van de motorsport en rallysport gaan starten en eindigen binnen die 8 uur. Daarna is er ook tijd voor een drankje: het verenigingsleven. De poort hoeft niet meer meteen op slot. 

Wanneer kan de motorcross weer aan de slag of rijdt deze al?

Doordat het nieuwe bestemmingsplan in zicht is omdat het ter inzage ligt, heeft de motorcross bericht ontvangen van de gemeente dat de sport weer opgepakt kan worden. Dit gaat om juridische zaken omtrent de baan van de motorcross dat met het bestemmingsplan te maken heeft. Een klein gedeelte van de baan had een verkeerde bestemming en in het nieuwe ontwerp is dat rechtgezet. Dat geldt ook voor de wielerclub, daar lag ook een klein stukje baan verkeerd bestemd. De verwachting is dat de vereniging MVV in juni weer gaat beginnen. In het nieuwe bestemmingsplan is alles goed vastgelegd en zijn er duidelijke regels over het gebruik van de baan door de sporters. 

Waarvoor dient de ‘geluidspaal’ op het Eurocircuit terrein?

Deze dient voor het registreren van het gebruik van het terrein. Met andere woorden binnen welke tijden er gebruik wordt gemaakt van de baan. 
 

Gaan jullie onderzoek doen naar het geluid?

Ja, we gaan onderzoeken wat het geluidsniveau in werkelijkheid is, en of deze geluidsintensiteit overeenkomt met de in de onderzoeken berekenende geluidsintensiteit.  

Als onderdeel van deze procedure wordt 1,57 hectare aan agrarische pachtgrond rondom het Eurocircuit herbestemd, de economische waarde verlaagd en ingericht voor natuur- en landschapsontwikkeling; 
Het is in de provincie Noord-Brabant vastgelegd dat voor iedere ontwikkeling in het landelijk gebied kwaliteitsverbetering is vereist. Op basis van een taxatie is de omvang van de tegenprestatie objectief bepaald en is vervolgens een landschapsplan opgesteld voor een viertal agrarische percelen aan de noordzijde van het Eurocircuitterrein. De geselecteerde agrarische percelen liggen direct aan of nabij het Eurocircuitterrein en de N69. Hierdoor wordt meteen een bijdrage geleverd aan een verdere landschappelijke inpassing van de N69. Daarnaast betekent dit ook dat omwonenden direct zien welke landschappelijke maatregelen worden getroffen om tot een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuitterrein te komen. 

Tot slot draagt deze natuur- en landschapsontwikkeling ook bij aan een stikstofneutraal plan. 
Vanuit juridisch-planologisch oogpunt kunnen alle verenigingen op het Eurocircuitterrein als bestaande situatie worden beschouwd, uitgezonderd de Motorsportvereniging Valkenswaard. Dit vanwege strijdigheid met het geldend bestemmingsplan Buitengebied uit 1977 omdat het circuit juridisch deels in een bosbestemming is gesitueerd (zie ook bovenstaande vraag: Wanneer kan de motorcross weer aan de slag of rijdt deze al?). Dit betekent dat de stikstofuitstoot van deze vereniging juridisch en stikstoftechnisch als ‘nieuw’ moet worden gezien. Met de transformatie van de agrarische gronden naar natuur vindt echter ook een afname van de stikstofdepositie plaats. Dit omdat de bemesting van deze percelen wordt beëindigd. Uit de verrichte stikstofberekening blijkt dat met deze interne saldering een stikstofneutraal plan ontstaat. Deze werkwijze (intern salderen) is mogelijk conform de huidige jurisprudentie en de regelgeving van de provincie met betrekking tot stikstof.  
 

Hoe zit het met parkeren bij evenementen?

Het plan heeft drie agrarische percelen aangewezen die als parkeervoorziening gebruikt kunnen worden tijdens evenementen. Deze drie percelen liggen verspreid rondom het Eurocircuitterrein en liggen aan de entree van het Eurocircuit, de Monseigneur Smetsstraat en aan de Victoriedijk, nabij de N69.

Mocht de raad het ontwerp bestemmingsplan in september vaststellen, is het dan definitief en meteen in werking?

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan bekendgemaakt en opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. Als binnen deze termijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. 

Waar vind ik de kalender van alle activiteiten op het Eurocircuit?

Er komt een gezamenlijke kalender van de 5 verenigingen op www.valkenswaard.nl/eurocircuit . Deze staat er medio juni 2023 op. Er wordt informatie gegeven over de wedstrijden per kalenderjaar. Aangezien enkele verenigingen opbouwend zijn met hun activiteiten wordt deze regelmatig aangepast. 

Geluidscontour? Hoe was het eerst en hoe nu? Waarom nu niet nodig, hoe ontzorgt dat de toekomst?

De geluidscontour die van rechtswege op het Eurocircuit ligt, komt te vervallen. Door de gekozen aanpak van de gemeente is er namelijk wettelijk gezien geen verplichting meer om dit te handhaven. Maar als u er toch iets over wil weten, het volgende:

Het opnemen van de geluidscontour brengt juridisch gezien niet meer mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van de gemotoriseerde sporten met zich mee. Stel: je zou meer dan 3 weekenden per jaar langer open zijn, dan is het verplicht om een geluidzone vast te leggen in het bestemmingsplan. 
Het doel van deze geluidzone is tweeledig, enerzijds worden omwonenden beschermd doordat de rallycross niet onbeperkt geluid kan maken en anderzijds wordt de geluidruimte van de rallycross beschermd tegen de komst van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. De zorg was dat het bestemmingsplan, samen met de geluidscontour, de gemotoriseerde verenigingen de ruimte biedt om in de toekomst meer activiteiten te gaan ontplooien. Dit is echter niet het geval. Ten opzichte van de huidige planologische situatie wordt er in het nieuwe bestemmingsplan bewust voor gekozen om de gebruiksmogelijkheden van de verenigingen concreet vast te leggen. Dit betekent dat - als - de behoefte ontstaat om in de toekomst de gebruiksmogelijkheden aan te passen hiervoor altijd een nieuwe ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Weer een nieuw bestemmingsplan dus. 
 

Hoe zit het met het vastgoed op het Eurocircuit? Zijn alle gebouwen nu in orde?

Ja, het afgelopen jaar zijn er veel dingen aangepakt. Sommige gebouwen die er niet mochten staan of waar iets aan mankeerde, zijn gesloopt of aangepast. Meer informatie vindt u op www.valkenswaard.nl/vastgoed-eurocircuit.

Hoe zit het nou met de aanrijroutes naar het Eurocircuit terrein? Wanneer staat de realisatie van de verbinding tussen afrit N69 en de Mgr. Smetsstraat gepland?

Dat is afhankelijk van de procedure die nog loopt. De gemeenteraad heeft het herstelde bestemmingsplan in maart 2023 vastgesteld. Op dat plan zijn twee beroepschriften ingediend. Na behandeling daarvan door de Raad van State is het plan onherroepelijk en kan gestart worden met de realisatie. Alles is erop gericht dat het haakje straks de doorgang kan vormen om het Eurocircuit te bereiken.