Terugblik project Toekomst Eurocircuit

In 2018/2019 nam de gemeente stappen om het bestemmingsplan voor het Eurocircuit uit 1977 te actualiseren. In verband met de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof, bleek in 2019 dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan juridisch niet houdbaar was. Dit leidde ertoe dat de gemeenteraad op 24 oktober 2019 het besluit nam om het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit niet vast te stellen. De opgave was veel breder dan alleen de actualisatie van het bestemmingsplan. Daarom besloot de gemeente de toekomst van het Eurocircuit breder op te pakken en een projectteam aan te stellen.

Het projectteam Toekomst Eurocircuit ging vanaf 2020 voortvarend aan de slag en in gesprek met omwonenden, gebruikers en andere stakeholders. Op die manier wilde de gemeente met zoveel mogelijk draagvlak aan een nieuwe toekomst bouwen, die past bij de wensen van de inwoners en gebruikers. Het projectteam startte met de uitwerking van een aantal scenario’s voor het gebruik van het terrein in de toekomst. Deze scenario’s zijn met stakeholders (belanghebbenden en betrokkenen) gedeeld en verder tot stand gekomen. Ook is in april 2021 nadrukkelijk gevraagd aan inwoners om hun mening te geven door middel van een representatieve burgerpeiling en mogelijkheid tot extra respons in een extra analyse die naast het beeld van de steekproef ligt.

Uiteindelijk ontving de gemeenteraad in mei/juni 2021 het definitieve rapport waarin alle scenario’s uitgebreid beschreven stonden. 

Definitieve Rapportage Toekomst Eurocircuit

Nieuwsbericht definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit

Meest recente update nieuws Eurocircuit

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 nam de gemeenteraad het besluit over de toekomst van het Eurocircuitterrein. Dit besluit was de keuze uit één van de 5 scenario’s voor het gehele Eurocircuitterrein. De raad koos voor scenario 2: ‘Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in een nieuw bestemmingsplan’. In de rapportage Toekomst Eurocircuit is dit nader gedefinieerd als: De huidige feitelijke fysieke situatie en bijbehorend vergund gebruik in het gehele plangebied wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.

Bij deze keuze gaf de raad aan het heel belangrijk te vinden om zo spoedig mogelijk tot een vastgesteld bestemmingsplan te komen. Hierdoor worden de verenigingen in hun ‘beoogd’ gebruik gefaciliteerd en is er duidelijkheid voor iedereen. Bovendien is er aandacht voor de naaste omgeving. Het gekozen scenario 2 wordt in 2022 vertaald naar een nieuw juridisch-planologisch kader. Dat doen we zorgvuldig en in nauw overleg met alle stakeholders. In 3 stappen komen we tot een nieuw bestemmingsplan.