De locatie is gelegen in de wijk Het Gegraaf, Valkenswaard. Het plangebied wordt begrensd door de Pastoor Heerkensdreef, zijkanten van woningen aan de Jasmijn, het zwembadcomplex De Wedert en een bosperceel/urnenveld. Het urnenveld is van archeologische waarde en daarom als rijksmonument beschermd. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7.300 m². De locatie omvat de voormalige tennisvelden van tennisvereniging Ginneve. Een deel van de velden, inclusief het voormalige clubhuis, wordt in gebruik genomen als ‘sport’ BSO.

jasmijn ligging

Ruimtelijke analyse

Als eerste is er een ruimtelijke analyse van de locatie gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de aanwezige stedenbouwkundige structuren, omliggende functies, groen en verkeer. Ook is gekeken naar beleid zoals volkshuisvesting en parkeren. Op basis van deze analyse zijn de uitgangspunten en aandachtspunten geformuleerd.

Jasmijn ruimtelijke analyse

Uitgangs- en aandachtspunten:

  • Aansluiting zoeken bij de bestaande structuur en woningtypologie van de Jasmijn en de Hazelaar;
  • De locatie mag alleen bereikbaar zijn vanaf de Jasmijn en de Hazelaar om sluipverkeer vanaf het sportpark te voorkomen;
  • Aandachtspunt is de toegangsweg en de parkeermogelijkheden voor de hondensportvereniging die gebruik maken van het veld ten noorden van het gebied; dit hoeft niet in het plangebied zelf;
  • Behouden van de waardevolle bomen aan de oostzijde, tevens als buffer;
  • Behouden groene karakter/kamer;
  • (Deels) behouden van de bestaande groene wal tussen de woningen aan de Hazelaar en Jasmijn;
  • Maximale bouwhoogte twee lagen met kap;
  • Parkeernormen conform beleidsnota Parkeernormering van de gemeente Valkenswaard (vrijstaand/geschakeld = 2,0 pp/woning, 2 tot 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,8 pp/woning, 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,55 pp/woning)

Stedenbouwkundig plan

jasmijn stedenbouwkundig plan

Op basis van de ambities en de uitgangspunten die voortvloeien uit de analyse van het plangebied is een stedenbouwkundige verkaveling opgesteld. Het plan gaat uit van 10 vrijstaande woningen/kavels. Hierbij is de bestaande stedenbouwkundige structuur en woningtypologie van de Jasmijn en de Hazelaar doorgetrokken. De groene omlijsting van het gebied wordt behouden, wel wordt de wal tussen de bestaande- en nieuwe woningen met enkele meters versmald. Dit doet echter geen afbreuk aan het groene karakter en zorgt ervoor dat er meer verbinding ontstaat tussen het oude en nieuwe gedeelte van de straten.

De nieuwe woningen zijn met de auto alleen te bereiken via de Jasmijn en de Hazelaar. Tussen de Hazelaar en de Jasmijn wordt alleen een pad aangelegd voor fietsers en voetgangers. Hiermee wordt sluipverkeer vanaf het sportpark voorkomen. De toegangsweg voor de hondensportvereniging is niet opgenomen in het stedenbouwkundig plan en komt op deze plaats te vervallen. Hier wordt buiten het plangebied een andere oplossing voor gezocht.

Parkeren

Op basis van het parkeerbeleid zijn er 20 parkeerplaatsen nodig. Deze worden allemaal bij de woningen gerealiseerd. Dit betekent dat er 2 parkeerplaatsen per woning gemaakt moeten worden. 

Benodigde parkeerplaatsen
Typologie woningenAantalParkeernormBenodigd aantal parkeerplaatsen
Woningtype l10220
Totaal  20

Vervolg

Het bestemmingsplan voor de Jasmijn is in procedure. Klik hier voor meer informatie over het bestemmingsplan.