Voor het uitoefenen van uw bedrijfsvoering is de juiste huisvesting van groot belang. Vooral starters en eenmansbedrijven hebben de wens om vanuit huis te gaan werken, maar dit is niet voor alle branches toegestaan.

In Valkenswaard wordt de uitoefening van zogenaamde vrije beroepen vanuit huis toegestaan, mits:

  • de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
  • de omgeving geen overlast ondervindt, bijvoorbeeld in de vorm van parkeer- of verkeershinder;
  • er geen detailhandel plaatsvindt;
  • er geen sprake is van milieuproblematiek (men heeft geen vergunning of melding nodig in het kader van de milieuwetgeving);
  • de beroepsbeoefenaar dezelfde is als de bewoner van het huis.

Bij aan-huis-verbonden beroepen gaat het om het beroepsmatig verlenen van diensten in een woning (met inbegrip van aanbouwen en bijgebouwen). Het zijn dan diensten op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch, consumentverzorgend of hiermee gelijk te stellen gebied, waaronder ook begrepen kappers. De woning behoudt in overwegende mate de woonfunctie.

Wilt u een ander beroep of bedrijf aan huis starten, dan moet u een vrijstellingsverzoek (vrijstelling van een bestemmingsplan) richten aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. In elk geval zult u moeten voldoen aan de eisen die ook aan de vrije beroepen worden gesteld en die hierboven zijn opgesomd. Voordat u een vrijstellingsverzoek indient, is het aan te raden contact op te nemen met een medewerker van de gemeente. Zo kunt u zich wellicht tijd en legeskosten besparen.