De locatie Amundsenstraat ligt in de wijk Kerkakkers. Het plangebied wordt begrensd door de Amundsenstraat en de achter- en zijtuinen van de woningen aan de Scottstraat en Kromstraat. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6.100 m². De bebouwing op deze locatie is of wordt binnenkort gesloopt.

Amundsenstraat_ligging

Ruimtelijke analyse

Als eerste is er een ruimtelijke analyse van de locatie gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de aanwezige stedenbouwkundige structuren, omliggende functies, groen en verkeer. Ook is gekeken naar beleid zoals volkshuisvesting en parkeren. Op basis van deze analyse zijn de uitgangspunten en aandachtspunten geformuleerd.

amundsenstraat_ruimtelijke-analyse

Uitgangs- en aandachtspunten:

  • Behouden van waardevolle bomen langs de Amundsenstraat;
  • Toegang gebied afstemmen op deze waardevolle bomen;
  • Verbinding maken tussen de locatie en de Scottstraat en het Cabotopad, het gebied heeft momenteel een introvert karakter;
  • Rekening houden met de achterkantsituatie van de woningen aan de Kromstraat;
  • Grondgebonden woningen;
  • Maximale bouwhoogte twee lagen met kap;
  • Woningen oriënteren aan de kruising Amundsenstraat en Kromstraat; 
  • Op het binnenterrein de woningtypolgie en oriëntatie laten aansluiten op de bestaande woningen aan de Scottstraat;
  • Parkeernormen conform beleidsnota Parkeernormering van de gemeente Valkenswaard (vrijstaand/geschakeld = 2,0 pp/woning, 2 tot 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,8 pp/woning, 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,55 pp/woning)

Stedenbouwkundig plan

Amundsenstraat_Stedenbouwkundig plan

Op basis van de ambities en de uitgangspunten die voortvloeien uit de analyse van het plangebied is een stedenbouwkundige verkaveling opgesteld. Het plan gaat uit van 19 grondgebonden woningen onderverdeeld in 9 rij-, 6 drie-onder-één kap woning en 4 vrijstaand (geschakelde) woningen. In het plan is aan de westzijde aansluiting gezocht bij de bestaande vrijstaande woningen aan de Scottstraat. Richting de kruising met de Amundsenstraat en de Kromstraat wordt het plan wat intensiever bebouwd met rijwoningen. De woningen worden ontsloten via een verbindingsweg tussen de Amundsenstraat en de Scottstraat. Het gebied wordt afgesloten met de drie-onder-één kap woningen op de kruising van de Amundsenstraat en de Kromstraat.

Typologie

In het plan zijn de nodige rijwoningen en drie-onder-één kap woningen opgenomen om zoveel mogelijk te bouwen voor de doelgroep jongeren en jonge gezinnen. Hierbij gaat het om ‘betaalbare’ koopwoningen. Voor de gemeente Valkenswaard is het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in de (eigen) gemeente terecht kunnen voor een woning. Als er onvoldoende aanbod aan woningen is, dan trekken zij weg uit het dorp, of kunnen zij hier niet komen wonen. Omdat Valkenswaard, net als veel gemeenten, vergrijst en ontgroent, wil de gemeente met name op deze doelgroepen inzetten.   

Parkeren

De benodigde parkeerplaatsen zijn voorzien aan de nieuwe verbindingsweg en bij de woningen zelf. Op basis van het parkeerbeleid zijn 33 parkeerplaatsen nodig. In het plan zijn 28 parkeerplaatsen in de openbare ruimte voorzien en minimaal 8 parkeerplaatsen bij de woningen. Parkeren kan dus goed opgelost worden binnen de grenzen van het plangebied.

Benodigde parkeerplaatsen
Typologie woningenAantalParkeernormBenodigd aantal parkeerplaatsen
Woningtype l428
Woningtype ll61,810,8
Woningtype lll101,5513,95
Totaal  32,75 (afgerond 33)

Vervolg

Het bestemmingsplan voor de Amundsenstraat is in procedure. Klik hier voor meer informatie over het bestemmingsplan.