In februari 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van Valkenswaard ter inzage gelegen en konden inwoners en organisaties een reactie (zienswijze) indienen. Er kwamen meer dan honderd zienswijzen bij de gemeente binnen van inwoners en organisaties. Al deze zienswijzen worden door de gemeente verwerkt.

Het was de bedoeling om het bestemmingsplan eind 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Dat bleek niet mogelijk.

Waarom is er meer tijd nodig?

De Milieu Effect Rapportage (verder MER) over het ontwerpbestemmingsplan is aangevochten door Groen en Heem samen met de Brabantse Milieufederatie. De milieueffecten van de meegenomen ontwikkelingen in het plan zijn onvoldoende onderzocht. Daarom moeten alle nieuwe initiatieven, die in het plan zaten, eruit gehaald worden. Ze worden nu elk apart beoordeeld op hun effect voor het milieu.

De provincie gaat niet akkoord met de regeling voor hulpgebouwen (schuilhutten voor dieren en mensen in het buitengebied) die in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Er komt een aparte procedure om de regeling voor alle hulpgebouwen vast te stellen. Dit parapluplan heeft prioriteit, omdat veel inwoners wachten op vaststelling van het bestemmingsplan voor hun hulpgebouw. De regeling voor hulpgebouwen in de kernrandzone (=een gebied van 250m rond de woonkernen) komt te vervallen voor particulieren en blijft alleen bestaan voor verenigingen en stichtingen.

Waterschap De Dommel heeft haar plannen voor waterberging in het dal van de Dommel gewijzigd. Die gewijzigde plannen hebben ook gevolgen voor het bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente onderzoekt nu welke.

De neerslag van stikstof op de natuurgebieden moet lager worden. Alles in het bestemmingsplan buitengebied moet hierop beoordeeld worden. Echter de berekeningen hiervoor wijzigen door nieuwe wet- en regelgeving van rijk en provincie. Na iedere wijziging moet de gemeente de berekeningen opnieuw uitvoeren.

Al met al is de verwachting dat het bestemmingsplan Buitengebied eind 2021 kan worden vastgesteld. Dat lukt alleen als de wet- en regelgeving van provincie of rijk niet opnieuw ingrijpend wijzigen.