Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat een voorontwerp is opgesteld voor het Paraplubestemmingsplan Parkeren, Wonen, Detailhandel en Waterberging Valkenswaard.

Plangebied

Dit paraplubestemmingsplan heeft als doel om verschillende aspecten gemeentebreed juridisch-planologisch te regelen, zonder alle afzonderlijke bestemmingsplannen binnen de gemeente te hoeven herzien.

Het paraplubestemmingsplan zal als doel hebben het parkeerbeleid op een eenduidige manier regelen voor de gehele gemeente Valkenswaard. Daarnaast dient het ter voorkoming van ongewenste kamerverhuur en woningsplitsing, wat kan leiden tot een aantasting van de leefomgeving. Verder beoogt het de vestiging van supermarkten buiten het centrum te voorkomen. Ten slotte doelt het plan op het juridisch-planologisch reguleren van de klimaatadaptatie voor de gehele gemeente Valkenswaard.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 8 juli 2021 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het plan is daarnaast in te zien via de computers bij de bibliotheek in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen of op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Deze locaties zijn momenteel onder voorwaarden geopend.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (8 juli 2021 tot en met 4 augustus 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken: