Wat is het?

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt en u heeft zelf de overtreder al aangesproken om de overtreding ongedaan te maken maar dat is zonder resultaat gebleven? Dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U kunt dan het beste eerst een melding indienen. De gemeente kan dan op een minder ingrijpende manier proberen de overtreding ongedaan te maken, zonder dat hiervoor een formele juridische procedure voor wordt opgestart. Wanneer dat niet helpt en de overtreding is nog steeds niet beëindigd, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om een verzoek om handhaving in te dienen.

Hoe werkt het?

Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat.

Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

Wat moet ik doen?

Uw handhavingsverzoek kan uitsluitend in behandeling worden genomen als u deze schriftelijk (niet per mail) met uw handtekening heeft ingediend.

Geef daarbij in elk geval de volgende informatie:

  • uw gegevens (naam, adres, woonplaats en contactgegevens)
  • informatie over de mogelijke overtreding:
  • locatie (adres en woonplaats)
  • beschrijving van de mogelijke overtreding
  • welke actie(s) wilt u dat de gemeente onderneemt?
  • welk belang hebt u (waarom bent u belanghebbende)?
  • is er sprake van een noodsituatie? Zo ja, waarom?

Indien bekend:

  • naam van de persoon die volgens u in overtreding is
  • wetten of regels die overtreden worden
  • eventuele bijlagen van de situatie, bijvoorbeeld een foto

Hoelang duurt het?

Uw verzoek om handhaving wordt binnen 8 weken behandeld.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.