Snelheidsmaatregelen

Binnen onze gemeente richten we ons op het bevorderen van bewust en verkeersveilig rijgedrag. Het gedrag in het verkeer is vooral een mentaliteitskwestie. De mogelijkheden die de gemeente heeft, benut ze wel zoveel mogelijk. Dit streven we onder andere na door het inzetten van snelheidsmeters (Snelheid Informatie Displays).

Vind je dat er te hard gereden wordt in jouw straat? Dan kun je een snelheidsmeter aanvragen. Om meer te weten te komen over het proces van het aanvragen van een snelheidsmeter voor jouw straat, verwijzen wij je graag naar het hoofdstuk, Aanvragen Snelheids Informatie Display, verderop op deze pagina.

Zie onderstaande veelgestelde vragen voor aanvullende informatie bij verschillende situaties.

Kan de gemeente de maximaal toegestane snelheid verlagen in onze straat?

Elke weg of straat heeft een voorgeschreven maximumsnelheid. Dit noemen we ook wel de wegcategorisering. Elke type weg heeft bepaalde kenmerken waaraan deze moeten voldoen om duidelijk te maken aan bestuurders hoe snel ze daar mogen rijden. In het Mobiliteitsplan 2023 is de wegcategorisering voor onze gemeente beschreven. Buiten de bebouwde kom maken we onderscheid tussen 60 km/u en 80 km/u wegen en binnen de bebouwde kom maken we onderscheid tussen 30 km/u en 50 km/u wegen.

Bij het herinrichten van wegen is ons uitgangspunt om ‘werk met werk’ te maken. Dat betekent dat we straten en wegen aanpakken op het moment dat riolering of wegverharding moeten worden vervangen. In sommige gevallen doen we dat al eerder omdat bijvoorbeeld andere keuzes worden gemaakt in beleid. Een voorbeeld daarvan is de omvorming van een aantal wegen in Dommelen-Zuid van 50 km/u naar 30 km/u, zoals de Bergstraat en Brouwerijdreef en Norbertusdreef. Deze wegen zijn aangepast vanwege de aansluiting op de nieuwe N69. Bovendien moet de lagere snelheid zorgen voor meer leefbaarheid in de wijk.

Kunnen er (extra) snelheid remmende maatregelen, zoals een drempel, in mijn straat komen?

Binnen onze gemeente kijken we bij grootschalig onderhoud van een straat zorgvuldig naar de bestaande wegindeling. Hierbij toetsen we of de inrichting nog voldoet aan de eisen. Daarnaast kijken we ook naar ongevallen, risicolocaties en gereden snelheden. Op basis daarvan besluiten we of maatregelen noodzakelijk zijn. Het gemeentebestuur maakt de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden.

Fysieke snelheidsremmers maken het fysiek onmogelijk om met een (te) hoge snelheid te passeren en zijn daarom uiterst effectief in het terugdringen van de snelheid, tenminste dichtbij de locatie van die snelheidsremmers.

Bij fysieke snelheidsremmers denken we in de eerste plaats aan drempels, wegversmallingen en as-verschuivingen. Een rotonde leidt automatisch tot een lagere snelheid en kan dus ook gezien worden als fysieke snelheidsremmer. Voor een maximaal effect is het belangrijk dat de snelheidsremmers op de juiste plaats, met de juiste onderlinge afstand en met de juiste maatvoering geplaatst zijn. Een te lage snelheidsdrempel of drempels op te grote afstand van elkaar zullen bijvoorbeeld weinig effect hebben op de snelheid. Een snelheidsdrempel op een plaats waar geen snelheidsprobleem is, komt de acceptatie van dit soort maatregelen niet ten goede.

Als gemeente zijn we terughoudend in het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen (versmalling/drempels). Dergelijke maatregelen hebben ook nadelen zoals dat  automobilisten over het algemeen proberen de "verloren" tijd in te halen. Bij drempels kan bijvoorbeeld geluids- en trillingsoverlast ontstaan. Daarnaast ondervinden hulpdiensten in sommige gevallen hinder van de snelheidsremmende maatregelen. Op een aantal routes moeten we ook rekening houden met het openbaar vervoer.

Kan er meer gehandhaafd worden op de maximaal toegestane snelheid?

De verantwoordelijkheid voor snelheidshandhaving ligt bij de politie. Snelheidscontroles op wegen binnen gebieden met een maximumsnelheid van 30 km/u hebben momenteel geen prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. Om vast te stellen of er sprake is van structureel te hard rijden, baseren we ons op de metingen van snelheidsdisplays.

Je kunt een meting aanvragen via het formulier: Aanvraag Snelheids Informatie Display

Verkeersveiligheid

We werken hard aan een verkeersveilige gemeente. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op het gebied van verkeersveiligheid.

Is het mogelijk om een (extra) zebrapad aan te vragen?

Je kunt een verzoek indienen voor de aanleg van een zebrapad. Maar we leggen alleen een nieuw zebrapad aan als aan specifieke eisen wordt voldaan. Bijvoorbeeld: een zebrapad komt alleen op locaties waar op meerdere momenten van de dag sprake is van een grote voetgangersstroom, zoals schoolzones of winkelgebieden. Dit gebeurt enkel op plekken waar auto’s toch al afremmen, zoals bij een kruispunt. Als we een zebrapad aanleggen op plekken waar weinig voetgangers oversteken, kan een gevoel van schijnveiligheid ontstaan. Verkeersdeelnemers stoppen niet altijd voor overstekende voetgangers, ondanks de aanwezigheid van het zebrapad.

Kan de gemeente herhalings- of waarschuwingsborden plaatsen in onze straat?

Nee, de gemeentelijke wegen moeten volgens de wettelijke voorschriften van verkeersborden zijn voorzien. Een wegbeheerder, zoals de gemeente, mag in Nederland niet zomaar verkeersborden plaatsen. Een overvloed aan verkeersborden draagt bij aan een onduidelijk straatbeeld. Dat is nadelig voor de verkeersveiligheid. Het plaatsen van té veel borden kan leiden tot wat ‘bordenblindheid’ wordt genoemd, waardoor mogelijk andere belangrijke verkeersborden over het hoofd worden gezien. Bovendien moet de inrichting van de weg al duidelijk maken welke snelheid daar geldt.

De voorschriften van een 30 km/uur-zone gelden totdat je het verkeersbord "einde 30 km/uur-zone" passeert. Dit betekent dat je dus niet na elke zijstraat een apart verkeersbord hoeft te plaatsen om de maximumsnelheid aan te duiden.

Kan de gemeente om maatregelen nemen om de onveilige verkeerssituatie rondom de school aan te pakken?

Als gemeente hebben we regelmatig contact met de scholen in Valkenswaard. In overleg met de school, ouders van leerlingen en de omwonenden streven we dan naar mogelijke oplossingen. Oplossingen zoeken we niet altijd in (dure) aanpassing van de infrastructuur. Door middel van ludieke acties, voorlichting en verkeersonderwijs, geven we, samen met de scholen, aandacht aan verkeersveiligheid. Deze oplossingen kunnen variëren van maatregelen in de nabijheid van de school tot initiatieven op belangrijke routes die leerlingen afleggen tussen school en thuis. Een andere benadering is het organiseren van bewustwordingscampagnes in samenwerking met de school, gecombineerd met handhavingsmaatregelen om het verkeersgedrag van weggebruikers aan te passen.

Ook bij grootschalig onderhoud van wegen bekijken we de verkeerssituatie op de looproutes naar en bij de scholen. Waar het mogelijk is, treffen we maatregelen in afstemming met de betreffende school, omwonenden en andere belanghebbenden.

Er rijden verboden voertuigen zoals een (brom)fiets of auto op het fiets/voetpad. Kan hierop gehandhaafd worden?

Het komt regelmatig voor dat (brom)fietsers en auto’s over een fiets/voetpad rijden. Het is moeilijk om hierop te handhaven, omdat we een (brom)fietser of auto moeten aanhouden op het moment dat die over het fiets/voetpad rijdt.

Het is verboden om met een (brom)fiets op een voetpad te rijden en met een auto of brommer over een fietspad. De gemeente verwacht dat een algemene regel zoals deze bekend is bij alle verkeersdeelnemers. Mensen overtreden deze regel bewust. Alleen op plaatsen waar verwarring kan ontstaan, plaatsen we extra verkeersborden.

De gemeente legt op trottoirs zo min mogelijk barrières, zoals sluishekken, aan om (brom)fietsers te weren, vanwege de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelers, mensen met een rollator, of ouders met kinderwagens.  Op plaatsen waar auto’s vaak over het fietspad rijden om tijdwinst te behalen, zijn palen op het fietspad geplaatst. Samen met de Fietsersbond hebben we deze locaties bekeken om te beoordelen of het plaatsen van deze palen echt in het belang is van fietsers. Dit vanwege het mogelijke risico op fietsongevallen.

Kan de gemeente handhaven op het negeren van een inrijverbod? (tegen het verkeer inrijden)

Na het instellen van eenrichtingsverkeer kan het voorkomen dat mensen in het begin per ongeluk de nieuwe regel negeren. Dat komt simpelweg omdat ze nog niet gewend zijn aan de aan de nieuwe situatie, of omdat het eenrichtingsverkeer nog niet in de navigatie verwerkt is. Het komt ook voor dat iemand zich, zelfs na geruime tijd, niet aan de eenrichtingsverkeerregel houdt. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals onduidelijkheid over de verplichte rijrichting of bewust tegen het verkeer in rijden. In zulke gevallen wordt er gesproken van asociaal gedrag.

Voordat we stappen ondernemen voor handhaving, beoordelen we eerst of de verkeerssituatie met het eenrichtingsverkeer voldoende helder is voor iedereen. Als dit niet het geval is, zorgen we er eerst voor dat de verkeerssituatie begrijpelijker is.

Kan een spiegel worden geplaatst om het zicht te verbeteren?

De gemeente is terughoudend bij het plaatsen van verkeersspiegels. Over het algemeen kunnen verkeersspiegels een vertekend beeld van de verkeerssituatie veroorzaken. Dit kan dan leiden tot schijnveiligheid. Weggebruikers hebben vaak moeite om te begrijpen wat ze precies in een spiegel zien en dat leidt hun aandacht juist van het verkeer af. Dit geldt vooral voor weggebruikers die de locatie niet goed kennen. Bovendien zijn fietsers en voetgangers in een spiegel moeilijk zichtbaar vanwege de vertekening, wat een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Het inschatten van de snelheid van naderende voertuigen via een spiegel is ook lastig.

Om deze redenen vinden we het vaak verstandiger om geen spiegels te plaatsen. Op die manier worden automobilisten bijvoorbeeld gestimuleerd om met een passende snelheid een kruispunt te benaderen en goed uit te kijken naar ander verkeer dat kruist.

Je mag een spiegel op jouw eigen terrein plaatsen. Goed om te weten: hieraan betaalt de gemeente niet mee.

Parkeren

Is het mogelijk om een parkeerverbod (gele streep of borden) in mijn straat aan te brengen?

Het verzoek voor gele markeringen ontstaat vaak vanwege ongewenst parkeren op trottoirs. Dit wordt beschouwd als 'hinderlijk parkeren' en daar kunnen we op handhaven. Als gemeente gaan we ervan uit dat weggebruikers weten dat het verboden is om op trottoirs of bij uitritten te parkeren. Hierdoor zijn aanvullende maatregelen zoals gele markeringen, extra borden of witte kruisen niet nodig. In sommige gevallen doen we dat wel. Als bijvoorbeeld de rijbaan te smal is om op de rijbaan te parkeren.

In Nederland is het in het algemeen niet toegestaan om je auto op de stoep te parkeren. In sommige gevallen wordt het in Valkenswaard wel toegestaan om met twee wielen op de stoep te parkeren, of wordt het gedoogd. 

Is het mogelijk om een wit kruis voor mijn woning/uitrit aan te brengen?

In de gemeente Valkenswaard gaan we terughoudend om met het plaatsen van NP-tegels en/of kruismarkeringen (of andere gelijksoortige maatregelen). Dit komt doordat een NP-tegel, wit kruis of andere uitingen niet rechtsgeldig zijn. Dat betekent dat het aanbrengen van deze uitingen het parkeren op die plaats niet verbiedt en dat handhavers hiervoor geen bekeuringen kunnen uitschrijven. Indien er bestuurders op verboden plekken staan, kun je de Boa’s benaderen via het algemeen nummer van de gemeente Valkenswaard.

Kunnen er meer parkeerplaatsen in mijn straat aangelegd worden?

Het beleid van de gemeente is gericht op het bevorderen van een prettige leefomgeving. Daarbij zetten we in op vergroening (om hittestress en wateroverlast te voorkomen) en ruime trottoirs. Ook stimuleren we het gebruik van andere vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Daarom worden er geen extra parkeerplaatsen aangelegd. De behoefte aan parkeerplekken wordt minder als er een variëteit aan concurrerende vervoersmogelijkheden beschikbaar is zoals de fiets, deelmobiliteit en het openbaar vervoer.

Valkenswaard is een groene gemeente en wil dat blijven. De ruimte in een wijk is beperkt en  meer parkeerplekken gaan vaak ten koste van het groen/speelplekken. Dit is niet wenselijk voor de leefbaarheid van de wijk. Daarnaast is parkeeroverlast vaak heel lokaal. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat mensen iets verder weg moeten parkeren. Een loopafstand van gemiddeld 100 meter vinden we hierin als gemeente acceptabel.

Aanvragen Snelheids Informatie Display 

Een Snelheids Informatie Display, oftewel een SID, is een apparaat dat naast een weg wordt geïnstalleerd om de snelheid van voorbijgaand verkeer vast te leggen. Met behulp van een SID kunnen automobilisten direct hun rijssnelheid aflezen. Het doel van het gebruik van SID’s is om mensen bewuster te maken van hun snelheidsgedrag. De SID’s vallen het meeste op als ze op een nieuwe plek geplaatst worden. Na een tijdje wennen mensen aan het display en verdwijnt het effect.

Hoewel de impact van snelheidsdisplays na verloop van tijd kan afnemen vanwege gewenning, nemen we maatregelen om dit te voorkomen. We zetten de SID’s niet op vaste plekken, maar verplaatsen ze regelmatig.

Wil je een SID aanvragen voor jouw straat?

 Aanvraag Snelheids Informatie Display

Denk aan het volgende:

In de gemeente Valkenswaard hebben wij de beschikking over enkele SID’s. Geef zo nauwkeurig mogelijk aan in welke straat, ter hoogte van welk huisnummer, je graag een SID geplaatst wilt hebben. Wij beoordelen dan of deze locatie geschikt is en op basis daarvan maken wij een planning. Er moet bijvoorbeeld een goed zichtbare lichtmast en/of paal aanwezig zijn waaraan we de SID kunnen bevestigen.

Wat doen we met de resultaten?

De snelheidsresultaten zijn momentopnames en geven alleen een indicatie van de gereden snelheden in een straat. Met de inzet van de snelheidsdisplays willen we vooral verkeersdeelnemers bewust maken van hun eigen snelheidsgedrag om samen een zo leefbare en verkeersveilige gemeente te creëren. We hanteren bandbreedtes om vast te stellen of er actie nodig is.

We gaan over tot actie wanneer de resultaten duidelijk maken dat aanzienlijke aantallen weggebruikers regelmatig de maximumsnelheid overschrijden. We gebruiken hierbij de landelijk vastgestelde V85-regel om te bepalen bij welk percentage we tot actie overgaan. De V85-regel vertegenwoordigt de maximale snelheid (V) die door 85% van alle weggebruikers wordt gereden op een weg. Als voorbeeld: als de V85 32 km/u is, betekent dit dat 85% van de weggebruikers niet harder dan 32 km/u rijdt op die weg, terwijl 15% deze 32 km/u overschrijdt. Tevens evalueren we wanneer de eventuele maatregelen kunnen worden geïmplementeerd.

Bij welke resultaten treft de gemeente maatregelen?

De snelheidsresultaten zijn momentopnames en geven slechts een indicatie van de gereden snelheden in een straat. Met de inzet van de snelheidsdisplays willen we vooral iedereen bewust maken van hun eigen snelheidsgedrag om gezamenlijk een zo leefbare en verkeersveilige gemeente te creëren.

We ondernemen pas actie, als uit de resultaten blijkt dat regelmatig de maximumsnelheid wordt overschreden. We maken hierbij gebruik van de landelijk vastgestelde V85-regel om te bepalen bij welk percentage we tot actie overgaan. De V85-regel vertegenwoordigt de maximale snelheid (V) die door 85% van alle weggebruikers wordt gereden op een weg. Als voorbeeld: als de V85 32 km/u is, betekent dit dat 85% van de weggebruikers niet harder dan 32 km/u rijdt op die weg, terwijl 15% deze 32 km/u overschrijdt.

Natuurlijk zijn de irritaties het meest aanwezig bij de 15% weggebruikers die harder rijdt, tijdens de late uren en waarbij met niemand rekening gehouden wordt. Het is voor de gemeente lastig, bijna onmogelijk, om hierop direct actie te ondernemen. Dit is vaak (bewust) rijgedrag wat niet beïnvloed wordt met de fysieke weginrichting.

1. Lager dan de maximum snelheid

(Resultaat < 30 km/uur op een 30 km/uur weg of < 50 km/uur op een 50 km/uur weg)

Er wordt niet te hard gereden. We nemen geen maatregelen.

2. Maximum 10 km/u boven de maximale snelheid

(Resultaat < 40 km/uur op een 30 km/uur weg of < 60 km/uur op een 50 km/uur weg)

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat snelheidsremmende aanpassingen aan de weg, zoals bijvoorbeeld versmallingen of drempels, de V85 – de snelheid die door 85% van de weggebruikers wordt gehandhaafd - in 30 km/u zones kunnen verminderen tot ongeveer 40 km/u, en in 50 km./u zones tot ongeveer 60 km/u. Deze maatregelen zijn dus niet, of maar een klein stukje van de weg, nuttig en daarom worden er geen extra maatregelen genomen.

3. Meer dan 10 km/u boven de maximale snelheid

(Resultaat > 40 km/uur op een 30 km/uur straat of > 60 km/uur op een 50 km/uur straat)

Als de V85 op een snelheid harder dan 10 km/u uitkomt dan toegestaan, bekijken we of er al snelheidsremmende voorzieningen op de weg aanwezig zijn en, zo ja, of deze toereikend zijn. In de beoordeling moeten we rekening houden met:

Wat is de functie van de weg?
Als de weg een belangrijke doorstromingsfunctie heeft, dan kunnen we vaak geen snelheidsremmende maatregelen nemen omdat we de doorstroming niet mogen belemmeren. De wegen met een doorstromingsfunctie zijn de gebiedsontsluitingswegen. Een kaart met een overzicht van de functies van wegen is te vinden in het Mobiliteitsplan 2023.

Wanneer voeren we maatregelen uit?

Zodra we vanuit onze expertise op het gebied van verkeersveiligheid beoordelen dat bepaalde maatregelen kunnen leiden tot een verlaging van de snelheid, voeren we intern overleg met andere relevante disciplines, zoals groen, stedenbouw, water en stadsbeheer.

  • Kleine aanpassingen kunnen we vaak op korte termijn realiseren. Voor bepaalde maatregelen zijn echter verkeersbesluiten van het gemeentebestuur vereist. Denk aan het plaatsen van verkeersborden, of het wijzigen van rijrichtingen. Dit vraagt om steun van belanghebbenden in de omgeving.
  • Voor grootschalige maatregelen ontbreekt meestal (op dat moment) direct voldoende budget. In deze gevallen onderzoeken we of deze samen te voegen zijn met geplande onderhoudswerkzaamheden. Of we bekijken of de aanpak voorrang moet krijgen boven andere geplande grootschalige projecten.

Melding maken?

Wil je na het lezen van de veelgestelde vragen een melding maken over snelheidsmaatregelen, verkeersveiligheid of parkeren geef dit dan door via melding maken

Melding maken