Gemeente Valkenswaard streeft de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord na: 49% minder uitstoot in 2030 en een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Hiervoor is het nodig dat we in de toekomst geen fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie meer gebruiken, maar dat we overgaan naar andere energiebronnen, zoals zon- en windenergie. Deze overgang noemen we de energietransitie.

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te bereiken stellen 30 energieregio’s in Nederland een eigen plan op: een Regionale Energiestrategie (RES). Valkenswaard stelt samen met 21 gemeenten in de regio, waterschappen en de provincie, een RES op. Dit samenwerkingsverband heet de Metropoolregio Eindhoven.

Wat staat er in de RES?

In de RES staat hoe we energie kunnen besparen, hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken, en hoe we duurzame warmtebronnen kunnen benutten. Want ook onze woningen kunnen we in de toekomst niet meer met aardgas verwarmen. De RES richt zich op drie pijlers: zon, wind en warmte. Zo kijken we waar we windmolens en zonnepanelen kunnen plaatsen en welke warmtebronnen we kunnen inzetten om wijken en gebouwen aardgasvrij te maken.

Wat betekent de RES voor onze gemeente?

In de concept RES zijn vijf globale gebieden aangewezen waar ruimte is voor het opwekken van zonne- of windenergie in de gemeente Valkenswaard. Dat er ruimte is, betekent niet dat er op die plaatsen ook daadwerkelijk een zonnepark of windmolens komen. In de uiteindelijke beoordeling wordt ook gekeken wat het effect op het milieu is en of er in de omgeving voldoende draagvlak voor de plannen is. Een eerste toets laat nu al zien dat sommige gebieden niet geschikt zijn.   

Waar staan we nu?

De RES MRE 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de algemene besturen van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. In het voorjaar van 2023 is een Voortgangsrapportage opgesteld. De Voortgangsrapportage 2023 van de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) heeft tot doel de stand van zaken van twee onderwerpen inzichtelijk te maken: 

  • De voortgang van het bod van 2 Terawattuur opwekken van duurzame energie uit de RES 1.0
  • De voortgang van de werkgroepen, thema’s en coalities uit het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma (S&UP). 

U kunt de voortgangsrapportage bekijken via de website van de MRE