Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 19 januari 2023 gedurende zes weken het door de gemeenteraad (op 21 oktober 2021) gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hofstraat 14’ (NL.IMRO.0858.BPhofstraat14-VA01) opnieuw ter inzage ligt.

Er zat een fout in het digitale plan wat op 25 november 2022 ter inzage heeft gelegen, welke beschikbaar is gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). De aanduiding ‘gestapeld' mist in de verbeelding van het digitale bestemmingsplan. In deze versie is deze aanduiding opgenomen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Hofstraat 14’ voorziet in de realisatie van een compact appartementengebouw en vier geschakelde levensloopbestendige woningen op het perceel waar de oude ijsfabriek is gevestigd. Hoewel het deel aan de Hofstraat verhoogd wordt naar drie bouwlagen, doet het totale bouwplan stedenbouwkundig meer recht aan de omliggende schaal. Het grote bedrijfspand wordt opgeknipt in kleinere volumes.

Terinzagelegging

De digitale versie van het bestemmingsplan is met ingang van donderdag 19 januari 2023 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 20 januari 2023 gedurende zes weken (tot en met 2 maart 2023) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Degenen die reeds beroep hebben aangetekend en/of een verzoek om voorlopige voorziening hebben ingediend, hoeven dat niet opnieuw te doen.