Uitvoeringsprogramma Dommelland vastgesteld 

Het uitvoeringsprogramma Dommelland is op 27 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Samen met bewoners uit Valkenswaard is gewerkt aan een pakket projecten waarmee het projectteam van 2022 tot en met 2030 aan de slag kan. Dit doen we samen met partners en belanghebbenden. Ondernemers en omwonenden worden zo goed mogelijk meegenomen in het traject.

Kaart van het gebied Dommelland

Uitgangspunten uitvoeringsprogramma

Tijdens het participatietraject zijn veel ideeën, plannen en visies opgehaald. Een aantal ideeën is concreet en kunnen op korte termijn worden opgepakt. Andere plannen moeten worden onderzocht op (financiële) haalbaarheid. Daarbij zijn voorwaarden benoemd in het proces. Voorwaarden om rekening te mee te houden wanneer projecten tot uitvoering komen. Om deze overzichtelijk te maken is het uitvoeringsprogramma opgedeeld in 3 types:

 • Project: de opgaven zijn in lijn met de startnotities en dermate concreet uitgewerkt dat een project gestart kan worden. Hier is budget voor beschikbaar, of dit project kan gekoppeld worden aan een reeds lopend of gepland project of programma.
 • Nader onderzoek: de opgaven zijn in lijn met de startnotitie maar weinig concreet. Een nader onderzoek moet inzicht geven in de meest geschikte wijze van invulling. De resultaten worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
 • Verkenning: de opgaven zijn dermate abstract, vernieuwend of liggen niet in lijn met de startnotities. Verkenning met (financiële) haalbaarheid moeten worden uitgezocht. De resultaten worden voorgelegd aan de gemeenteraad te besluitvorming.

Projecten welke benoemd zijn in Fase 1 vinden plaats in de periode 2022-2026. De opgaven van Fase 2 geeft een doorkijk naar het termijn 2026-2030. De type projecten zijn terug te vinden in het uitvoeringsprogramma.

 

Hoe nu verder

Verschillende partners worden benaderd om deel te nemen aan verschillende projecten. Ook het Mutual Gain Approach (MGA) traject gaat onder begeleiding van een gespecialiseerd bureau vorm krijgen. We nemen contact op met diegenen waarmee afgelopen tijd verkennende gesprekken zijn gevoerd. Ondernemers en omwonenden worden zo goed mogelijk meegenomen in het traject. Hoe we dat gaan doen en in welke vorm, dat wordt later bekend. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat iedereen straks gelegenheid heeft om zijn of haar plannen kenbaar te maken aan de gemeente. We kijken naar kansen in recreatie en economie met behoud en versterking van natuur. Wanneer we recreatief reguleren op een bepaalde plek, kan natuur geconcentreerd worden op een andere plek. Deelprojecten worden onderzocht op uitvoerbaarheid. Uiteraard heeft uiteindelijk de gemeenteraad een keuze om te bepalen wat we willen voor Valkenswaard. Maar dit is een nieuw vervolg voor een heel mooi traject, bepalend voor de toekomst van onze gemeente.

Voorgaand

Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen, om meer banen te realiseren en meer bezoekers aan te trekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

In 2017 is gestart met het programma voor de gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Valkenswaard: Dommelland. Dit programma zal een gebiedsvisie en Masterplan opleveren. Voor het opstellen van de visie en het Masterplan is inwoners, ondernemers en verschillende partners uit de regio gevraagd mee te denken over kansen in het gebied. Het programma Dommelland komt voort uit de Toekomstvisie 2030 en de visie Natuurlijk Avonturen Landschap.

Masterplan Dommelland

De gemeenteraad heeft de beleidsstukken ‘Natuurlijk avonturen Landschap’ en ‘Masterplan Dommelland’ ter kennisgeving aangenomen. Vervolgens gaf de raad het college de opdracht om samen met inwoners en betrokkenen van de omgeving invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma Dommelland. Dit programma bestaat uit vijf deelgebieden: Leisurezone, Boulevard en Paardenzone, Borkel & Schaft, Groene entree en Natuurpoort de Malpie. In maart 2020 zijn de ambities gepresenteerd en is bezoekers gevraagd deel te nemen aan werkgroepen per deelgebied. 77 Bewoners schreven zich in. Deze werkgroepen kwamen per deelgebied drie keer bijeen om invulling te geven aan de ambities. De inbreng van de werkgroepen is samen met de input van het extern kernteam verwerkt in het ‘uitvoeringsprogramma Dommelland’. Nu is het zover om de uitkomsten van het programma te delen met eenieder die daarin interesse heeft!

Digitale informatieavond 10 januari 2022

Op 10 januari jl. heeft er een informatieavond plaats gevonden voor alle bewoners en geïnteresseerden van Dommelland. Tijdens deze digitale bijeenkomst gaf het programmateam inzicht in de uitkomsten van het uitvoeringsprogramma. Om deelnemers vooraf te informeren en een compleet beeld te geven, is de presentatie opgenomen. De gepresenteerde kaarten zijn terug te vinden bij 'te downloaden' onderaan deze pagina.

Bekijk hier de presentatiefilm(externe link).

Startnotities en beleidskaders - 2019

In december 2018 is door de gemeenteraad van Valkenswaard het Masterplan Dommelland ter kennisgeving aangenomen. Tijdens de behandeling van het Masterplan bleek dat er veel inhoudelijke vragen waren. Tevens was de wijze van participatie niet volledig duidelijk. Na aanleiding van deze bevindingen is het Masterplan opgesplitst in Beleidskaders en Startnotities per deelgebied. Door deze splitsing is helderheid gegeven aan de kaders waarin ontwikkelingen plaats kunnen vinden. In 2019 zijn de beleidskaders en de startnotities per deelgebied vastgesteld door de gemeenteraad.

Participatietraject

Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 maart 2020 konden bezoekers zich aanmelden voor de betreffende werkgroepen per deelgebied, zoals in de startnotitie omschreven. De deelgebieden zijn vastgesteld in de startnotities; Leisurezone, Groene entree, Natuurpoort de Malpie, Borkel & Schaft en Boulevard & Paardenzone. Ruim 80 inschrijvingen zijn binnen gekomen waardoor we samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerde kunnen werken aan een uitvoeringsprogramma per deelgebied. 

Lees meer over het participatietraject

Masterplan Dommelland - december 2018

Samenvatting - Om dit masterplan te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkelt als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op Leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie 'De Groote Heide - Natuurlijk Avonturen Landschap'.

Lees meer over het Masterplan Dommelland en het bijlagenboek

Het masterplan is tijdens de raadsessie op 31 januari 2019 ter kennisgeving aangenomen.

Natuurlijk Avonturen Landschap

Valkenswaard en De Groote Heide zal zich moeten onderscheiden van andere natuurgebieden in Nederland en België, wanneer zij het vrijetijdseconomische potentieel willen benutten dat de bijzondere natuur en diversiteit aan landschappen in zich heeft. Dit begint met het creëren van een duidelijk beeld over wat De Groote Heide is en waar het ligt. De Groote Heide is het ruige natuurgebied in de driehoek Eindhoven, Lommel, Weert en is de ‘achtertuin van Brainport’. De plek waar iedereen uit de regio lekker actief buiten is in een Natuurlijk Avonturen Landschap.

Lees de visie Natuurlijk Avonturen Landschap

Ontwikkelgebied

Voor het programma Dommelland gaat het om het buitengebied van Valkenswaard: de Leisurezone ten zuiden van Dommelen en ten noordoosten van Center Parcs De Kempervennen, de N69 Zuid (de weg langs Center Parcs de Kempervennen) natuurgebieden de Malpie, de Plateaux, en de Maastrichterweg waaraan een Paardenboulevard is bedacht.

Programma Dommelland

De gemeente Valkenswaard zet in op een versterking van de economie. De vrijetijdssector is inmiddels één van de belangrijkste economische ontwikkelingen en kan voor Valkenswaard een voorname meerwaarde betekenen voor de werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector zorgt voor een intensivering van de verblijfsduur van bezoekers, het aantrekken van nieuwe bezoekers en een ontwikkeling in de top van de paardensector. Dit vertaalt zich positief door naar een gunstig vestigingsklimaat, een goede concurrentiepositie van de regio en het geeft mogelijkheden om Dommelland te verbinden met de excellente kennis aanwezig binnen Brainport. Met de uitvoering van het masterplan wordt het natuurraamwerk en het recreatief raamwerk versterkt zodat ontwikkelingen in Dommelland organisch kunnen groeien. Eén van de opgaven is het verbinden van natuur en recreatie. Vanwege de Dommel als as door het gebied, komt het gebied voortaan als Dommelland op de kaart te staan.

Om dit doel te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkeld als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie ‘De Groote Heide – Natuurlijk Avonturen Landschap’.

De uitvoering van het masterplan leidt enerzijds tot aantrekking van nieuwe bezoekers in Dommelland door nieuwe doelgroepen (jongeren en gezinnen met oudere kinderen) aan te spreken. Anderzijds leidt het tot hogere bestedingen en een langere verblijfsduur van huidige en nieuwe bezoekers. Dit wordt mogelijk gemaakt door:

 • Uitbreiding van dagrecreatie met attractie(s) in de leisurezone met nieuwe, uitdagende accenten (accent op nieuwe bezoekers).
 • Uitbreiden en kwalitatief verbeteren van dag- en verblijfsrecreatie met als hoofdmotief natuurbeleving met bijbehorende faciliteiten zoals natuurpoort de Malpie (accent op hogere bestedingen).
 • Uitbreiden en kwalitatief verbeteren van dag- en verblijfsrecreatie in de paardensport (accent op hogere bestedingen).
 • Combinaties van bovenstaande.

De structurele werkgelegenheid zal, bij volledige ontwikkeling van het masterplan Dommelland, gegroeid zijn met ca. 250-300 vaste arbeidsplaatsen, vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de leisurezone. Daarnaast worden jaarlijks ca 1.000 extra tijdelijke arbeidsplaatsen gecreëerd. Op de totale werkgelegenheid van Valkenswaard betekent dit een groei van 2%-2,5% aan vaste arbeidsplaatsen. Afgezet tegen alleen de toeristisch recreatieve en bedrijvigheid binnen de paardenbranches bedraagt de groei +12% tot +20% en een verdubbeling van het aantal tijdelijke arbeidsplaatsen.

In het uitvoeringsprogramma zijn de organisatorische en programmatische deelprojecten benoemd die voortvloeien uit het masterplan, met bijbehorende financiële opgave. In de analyse zijn totale realisatiekosten begroot op circa € 65 miljoen waarvan de voorbereidingskosten en toezicht circa € 9 miljoen bedragen. Circa 15 tot 20% hiervan zal voor rekening komen van de gemeente. Op hoofdlijnen zijn de kosten in projectentiteiten onder te verdelen in de volgende bedragen:

 • De ‘rode ontwikkelingen’ voor de leisure- en paardenzone en boulevard: € 28 miljoen.
 • De ‘groene ontwikkelingen’ voor met name de reconstructie van natuur : €13 miljoen.
 • Het verbeteren van het recreatie raamwerk met entrees Dommelland: € 6 miljoen
 • De aanpassingen voor de autonome infrastructuur € 16 miljoen.

Voor het grondbeleid heeft de gemeente per type maatregel een andere rol. Actief bij het versterken van het raamwerk (infraprojecten, natuur- en landschapsontwikkeling, etc.) en mogelijk actief bij de realisatie van de leisurezone. Passief bij de ontwikkeling van de paardenzone.

De kleinschalige ontwikkelingen in het masterplan en de versterking van natuur in combinatie met recreatieve routes, alsook de reconstructie van wegen en paden zijn in overeenstemming met het provinciale beleid en passen binnen de provinciale doelstelling. Voor ontwikkelingen met een grotere impact (toevoegen van nieuwe functies en gebouwen) is een uitgebreide planologische procedure van toepassing. De specifieke uitwerking en afstemming met de provincie zijn bepalend voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Om zowel voor natuur als de andere milieuthema’s goede afwegingen te maken bij de verdere uitwerking van het plan zal volgend op het masterplan een uitgebreid integraal milieuonderzoek opgesteld worden voor het gehele gebied. Dit onderzoek heeft het karakter van een milieueffectrapport (MER).

Het masterplan Dommelland is niet vastgesteld door de gemeenteraad op 31 januari 2019.

De Groote Heide Samenwerking

Het centrale concept in de ontwikkelplannen van Valkenswaard is De Groote Heide. Met de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Hamont-Achel en Neerpelt wordt grensoverschrijdend samengewerkt in De Groote Heide om natuurgebieden binnen het gebied van De Groote Heide als de Malpie, de Plateaux, Strabrechtse Heide en het Leenderbos verder te ontwikkelen en de recreatieve waarde van het gebied op verantwoorde wijze te verhogen. De Groote Heide is de achtertuin van Eindhoven en is daarmee van groot belang voor het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. De Groote Heide is qua omvang vergelijkbaar met De Veluwe en ecologisch op Brabantse schaal onderscheidend.

Meer informatie over De Groote Heide

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op diverse andere websites.