Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 4 augustus 2022 gedurende acht weken het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40” (NL.IMRO.0858.BPmgrsmetsstraat-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

De gemeenteraad Valkenswaard heeft op 29 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ vastgesteld. In de plannen van de provincie voor de nieuwe verbinding N69 (reeds gerealiseerd) is de Mgr. Smetsstraat als onderdoorgang onder de nieuwe verbinding uitgewerkt. De gemeente Valkenswaard wil echter voorkomen dat doorgaand verkeer door de Mgr. Smetsstraat binnen de bebouwde kom rijdt en heeft om die reden besloten de onderdoorgang uitsluitend toe te staan voor langzaam verkeer (reeds gerealiseerd). Voor het bestemmingsverkeer dient derhalve een alternatief te worden gevonden. Die oplossing is gevonden in de vorm van een zogenaamde ‘kortsluiting’ tussen de zuidelijke toe-/afrit van de nieuwe N69 en de Mgr. Smetsstraat ter hoogte van huisnummer 40. Het betreft een 60 km/h-weg van circa 150 meter lengte, met een ontsluitende functie voor aanwonenden, agrariërs en de omliggende gebruiksfuncties. Om de ‘kortsluiting’ juridisch mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ vastgesteld.  

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de ABRvS. In de uitspraak van 27 oktober 2021 is het bestemmingsplan door de Afdeling vernietigd omdat in de planvorming geen rekening is gehouden met de voormalige stortplaats aan de Victoriedijk, alsmede dat niet kan worden uitgesloten dat het plan geen significante gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. In het voorliggende bestemmingsplan worden de gebreken hersteld en aangevuld.

Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ is een partiële herziening van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, verbeelding en regels. Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan wordt gevormd door de regels en de verbeelding tezamen. De toelichting is een beschrijving van hetgeen middels het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast onderbouwt het de haalbaarheid van de planologische mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Het bestemmingsplan sluit qua systematiek aan bij de standaard voor bestemmingsplannen in de gemeente Valkenswaard.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40’ is met ingang van donderdag 4 augustus 2022 een periode van acht weken te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Deze periode is langer in verband met de vakantieperiode.

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van acht weken (4 augustus 2022 tot en met 28 september 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienwijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.