U bevindt zich hier:Home > Wonen en bouwen Ruimtelijke plannen in procedure > Ruimtelijke plannen in procedure > Ontwerp Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de plan-MER voor het bestemmingsplan Eurocircuit (24 februari t/m 23 maart 2022)

Ontwerp Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de plan-MER voor het bestemmingsplan Eurocircuit (24 februari t/m 23 maart 2022)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een Nota Reikwijdte en Detailniveau is opgesteld voor het Eurocircuitterrein.

Toekomst Eurocircuitterrein

Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard besloten om de huidige feitelijke fysieke situatie en bijbehorend vergund gebruik in het gehele plangebied vast te stellen in een nieuw bestemmingsplan. Om het besluit over het bestemmingsplan mogelijk te maken wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Dat betekent dat een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld. In het MER worden de milieugevolgen van het Eurocircuitterrein onderzocht. De milieu informatie in het MER wordt gebruikt voor de besluitvorming over het bestemmingsplan. Omdat op voorhand negatieve effecten op Natura 2000 gebieden niet kunnen worden uitgesloten zal bij het MER ook

een Passende beoordeling worden gemaakt. In de Passende beoordeling wordt ingegaan op de effecten van het Eurocircuitterrein met bijbehorend gebruik op de instandhoudings-doelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Deze Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. De NRD beschrijft de voorgenomen ontwikkeling en maakt inzichtelijk welke milieuaspecten in het MER zullen worden onderzocht. De NRD is daarmee de onderzoeksagenda voor het MER.  

Om de onderzoeksagenda verder scherp te stellen is inspraak mogelijk. Eenieder kan een reactie geven op deze notitie reikwijdte en detailniveau. Daarnaast vraagt de gemeente een reactie van de in het project ‘Toekomst Eurocircuit’ vastgestelde en betrokken stakeholders, waaronder ook de buurgemeente Bergeijk.

De notitie ligt gedurende een periode van vier weken voor eenieder ter inzage, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om een reactie in te dienen. Het bevoegd gezag neemt uiteindelijk een besluit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarmee de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER zijn bepaald.

Terinzagelegging

De digitale versie van de NRD is met ingang van donderdag 24 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen. Gezien de huidige lockdown maatregelen is het niet mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard, de bibliotheek van Valkenswaard, het ontmoetingscentrum de Belleman in Dommelen en het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Er is een digitale bijeenkomst op maandagavond 7 maart waarin uitgelegd wordt hoe de NRD in elkaar zit en waarvoor het bedoeld is. Meer informatie hierover: www.valkenswaard.nl/eurocircuit .

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (24 februari 2022 tot en met 23 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een reactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw reactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een reactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge reactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.