Het programma waarvoor in Valkenswaard een Gebiedsvisie en Uitvoeringsplan wordt gemaakt, heeft vijf onderdelen:

Leisurezone

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen een leisurezone waarop recreatieve bedrijven kunnen worden gevestigd. Deze leisurezone is uitstekend ontsloten voor het verkeer aangezien dit aan de nieuwe Westparallel (en langs Center Parcs) komt te liggen. Ook een eventuele toekomstige ontwikkeling van het Eurocircuit maakt onderdeel uit van de leisurezone. De voorgenomen recreatieve ontwikkelingen zijn ondersteunend aan het woon- en vestigingsklimaat in de Brainportregio en zijn nadrukkelijk ondersteunend aan de grote ambities van de provincie op toeristisch gebied.

Paardenboulevard

De oorspronkelijke springstal van Jan Tops is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een paardenboulevard waaraan meerdere internationale paardensportbedrijven hun bedrijf hebben gevestigd. De paardenboulevard is een van de internationale toplocaties op het gebied van paardensport. De gemeente heeft de wens om langs de Maastrichterweg en omgeving nog meerdere internationale topruiters te huisvesten en hier ook paardensport gerelateerde bedrijvigheid mogelijk te maken. De doorontwikkeling van de paardenboulevard biedt een oplossing voor het steeds groter wordende aantal vrijkomende agrarische bedrijven in dit gebied.

N69-Zuid

De N69-Zuid is een reguliere provinciale opgave in het kader van het Programma Provinciale Wegen, waarvoor al middelen zijn gereserveerd. Het voorkeursscenario van de gemeente is om de ontwikkelopgaven (zo mogelijk in samenwerking met de provincie) integraal te benaderen in een integraal gebiedsplan. In deze integrale benadering staat de reconstructie van de N69-Zuid (Westparallel - Belgische grens) centraal, die wordt gekoppeld aan de natuurontwikkeling in het kader van De Groote Heide, de ontwikkeling van de leisureboulevard en het versterken van de leefbaarheid in Borkel en Schaft. Deze aanpak biedt kansen om op evenwichtige wijze het gebied in alle opzichten te versterken.

Lobby traject

Bij de ontwikkelingen in het buitengebied worden - wettelijk - hoge eisen gesteld met betrekking tot duurzaamheid en inpassing in de natuur. Ondanks de enorme investeringen in natuurontwikkeling in De Groote Heide vormen sommige wettelijke eisen knelpunten bij de ontwikkeling van de leisurezone en de paardenboulevard(Ruimtelijke Ontwikkeling en PAS-normen voor de uitstoot van stikstof). Om hiervoor oplossingen te vinden, zullen gespreken moeten worden gevoerd met de verantwoordelijke overheden.

DGH Samenwerking

Het centrale concept in de ontwikkelplannen van Valkenswaard is De Groote Heide. Met de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Hamont-Achel en Neerpelt wordt grensoverschrijdend samengewerkt in De Groote Heide om natuurgebieden binnen het gebied van De Groote Heide als de Malpie, de Plateaux, Strabrechtse Heide en het Leenderbos verder te ontwikkelen en de recreatieve waarde van het gebied op verantwoorde wijze te verhogen. De Groote Heide is de achtertuin van Eindhoven en is daarmee van groot belang voor het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. De Groote Heide is qua omvangvergelijkbaar met De Veluwe en ecologisch op Brabantse schaal onderscheidend.

Evenementenkalender Valkenswaard

Grenscorridor N69(externe link)