Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 15 december 2022 gedurende zes weken het door de gemeenteraad (op 24 november 2022) gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Maastrichterweg 94’ (NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg94-VA01) en het besluit van het college van burgemeester en wethouders (d.d. 11 oktober 2022) tot vaststelling van hogere grenswaarden ter inzage liggen.

Plan

Het plangebied is gelegen aan de Maastrichterweg tussen de huisnummers 94 en 96. De ontwikkeling aan de Maastrichterweg 94 bestaat uit het realiseren van twee vrijstaande ruimte- voor- ruimte woningen op de open ruimte die momenteel op het perceel aanwezig is.

Wijzigingen

Voor de concrete planwijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Maastrichterweg 94’, die als bijlage bij de bestemmingsplantoelichting is opgenomen. Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd:

  • In de toelichting zijn de resultaten van de Aeriusberekening bouw- en aanlegfase toegevoegd;
  • Als gevolg van een zienswijze zijn de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor nevenfuncties bij de woningen geschrapt.

Wet geluidhinder

De twee woningen worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidsgevoelige bestemming. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de gevels niet overal kan worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2022 een ontheffing verleend van de voorkeursgrenswaarden middels een besluit tot het vaststellen van hogere waarden.

Terinzagelegging

De digitale versie van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden zijn met ingang van donderdag 15 december 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen. Het bestemmingsplan is digitaal ook via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) te raadplegen. Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden zijn ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende met ingang van 15 december 2022 gedurende zes weken (tot en met 25 januari 2023) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststellen van hogere waarden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere grenswaarden Maastrichterweg 94