Vastgesteld: 24 november 2016

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken het op 24 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Lage Heide, oost’ (NL.IMRO.0858.BPlageheideoost-VA02) ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan ‘Lage Heide, oost’ is een gedeeltelijke herziening van het uitwerkings-bestemmingsplan ‘Lage Heide, natuur’ en omvat percelen op de oostoever van De Dommel, ten zuidwesten van de kern van Valkenswaard. Dit bestemmingsplan heeft als doel de oude planologische mogelijkheden voor het gebied te herstellen in een actuele regeling. Het bestemmingsplan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan is vanaf 12 januari 2017 te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Ga rechtstreeks naar het betreffende plan(externe link).

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingplan ook (tijdens openingstijden) inzien:

  • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15 (tijdens openstelling);
  • via de computers bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman aan Het Bruninckxdal 2 in Dommelen;
  • op de digitale informatiezuil het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstelling).

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken (tot en met 22 februari 2017) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brachten;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren brachten.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij het team Ruimtelijk Beleid & Projecten. Daarvoor moet u vooraf een afspraak maken via telefoonnummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: