Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u meestal beroep indienen bij de rechter.

Indienen van een bezwaarschrift

Klacht indienen

Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.

Klacht digitaal indienen

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Bezwaarschrift

Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. Het bezwaarschrift moet bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening)
  • om welk besluit het gaat
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de 'bezwaren' of 'gronden')
  • uw ondertekening

Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met een beslissing op bezwaar, dan kunt u tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. Het beroepschrift moet bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening)
  • een kopie van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de 'gronden')
  • uw ondertekening

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening ('griffierecht'). U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken bij de gemeente

In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen.

Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift dan wordt uw bezwaarschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de gemeente

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Voordat een beslissing op uw bezwaar wordt genomen vraagt het gemeentebestuur advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Dit doet het gemeentebestuur niet bij belastingkwesties.

De bezwaarschriftencommissie ontvangt van ons de stukken die wij hebben gebruikt om tot het besluit te komen. In de meeste gevallen houdt de commissie vervolgens een hoorzitting. De hoorzitting gebruikt de commissie om extra informatie te krijgen. Daarna brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit.

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. We hebben meer leden benoemd, zodat er altijd voldoende leden beschikbaar zijn voor een hoorzitting en advies. De voorzitter en de leden werken niet bij de gemeente Valkenswaard. De bezwaarschriftencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Beroep bij de rechtbank

Let er op dat u zes weken de tijd heeft om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in beginsel niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven ('verweerschrift'). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift.Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld ('onderzoek ter zitting'). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.