Vastgesteld: 28 maart 2013
Onherroepelijk: 28 juni 2014

Plangebied

Het bestemmingsplan Kernwinkelgebied omvat de bebouwing gelegen in en rondom het kernwinkelgebied van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen ten noorden van de markt en ten zuiden van de Carolusdreef. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen Centrum, Braken Bunders en het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt. 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.