Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Torenstraat 4-8.

Op 31 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Torenstraat 4-8.
De initiatiefnemer wenst de bestaande bebouwing te saneren en hiervoor in de plaats 9 woningen te realiseren. De beoogde woningen sluiten aan bij de behoefte naar seniorenwoningen. Middels de voorliggende ontwikkeling wordt daarnaast een einde gemaakt aan de huidige leegstand van een bestaand bedrijfspand. De verdere omgeving van het plangebied bestaat met name uit woningen en kleinschalige bedrijfspanden. De gronden zijn op dit moment bebouwd met een bedrijfspand en verschillende garageboxen. Voorheen was het bedrijfspand in gebruik als vestiging van het bedrijf de Technische Centrale, echter is het bedrijfspand op dit moment leegstaand.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 3 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In verband met de coronamaatregelen zijn de stukken niet dan wel beperkt in te zien via de (openbare) computers/schermen in het gemeentehuis, de bibliotheek of de dorpshuizen.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (3 februari 2022 tot en met 2 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken