Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Hoppenbrouwers 12.

De beoogde ontwikkeling aan de Hoppenbrouwers 12 bestaat uit de realisatie van een stadsboerderij met een woon-zorg functie met circa 12 wooneenheden, recreatie en educatie. Op het perceel hebben eerder twee velschuren gestaan die door brand zijn verwoest. Ter plaatse wordt de stadsboerderij ontwikkeld. Het plangebied van de ontwikkeling is gelegen aan de Hoppenbrouwers, ten westen van speeltuin Geenhoven. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Tienendreef.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 3 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In verband met de coronamaatregelen zijn de stukken niet dan wel beperkt in te zien via de (openbare) computers/schermen in het gemeentehuis, de bibliotheek of de dorpshuizen

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (3 februari 2022 tot en met 2 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken