Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Emmalaan. Met ingang van 1 juli 2021 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Emmalaan’ (NL.IMRO.0858.BPemmalaan-VO01) gedurende vier weken ter inzage.

Plangebied

De locatie waar voorliggend plan betrekking op heeft, is momenteel niet in gebruik en kan bestempeld worden als braakliggend terrein. Voorheen was hier de gemeentewerf gevestigd. De bestaande bebouwing is reeds gesloopt. Het plan bestaat uit de realisatie van 22 rijwoningen en ziet op inbreiding en herstructurering. Zo veel als mogelijk wordt rekening gehouden met het karakter en de ligging van de woningen in de omgeving voor een saamhorig geheel met de bestaande bebouwing. De ontwikkeling van deze rijwoningen sluit aan bij de behoefte voor huurwoningen.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 1 juli 2021 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het plan is daarnaast in te zien via de computers bij de bibliotheek in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen of op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Deze locaties zijn momenteel onder voorwaarden geopend.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (1 juli 2021 tot en met 28 juli 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken