Het plangebied bestaat uit het voormalige NV Rede terrein aan de Waalreseweg. Het plangebied biedt ruimte aan 81 woningen (wonen), waarvan 17 grondgebonden woningen en 64 appartementen en de daarbij behorende openbare ruimte (groen en verkeer). Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 27 januari 2011 gewijzigd vastgesteld. Op 7 april 2011 is het bestemmingsplan in werking getreden. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat er beroep is ingesteld tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  1. de toelichting aan te passen aan het recent provinciaal beleid;
  2. de naam van het bestemmingsplan, o.a. genoemd in artikel 1, te wijzigen van (voor)ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan;
  3. het bestemmingsplan aan te passen aan de recente wetgeving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).


U kunt het plan rechtsreeks inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken via (040) 208 36 65.