Het plan betreft de ontwikkeling van een voormalig schoolgebouw. Door de sloop van het pand kan een nieuwe ruimtelijke en functionele invulling worden gegeven aan het plangebied. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken was dit perceel opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Dommelen 2009’. Dit bestemmingsplan heeft echter enige vertraging opgelopen. Gelet op de wens om de Stokerwei 2 zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling te brengen, is besloten om voor dit perceel een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure te doorlopen.

Het perceel heeft in dit plan de bestemming ‘groen’, ‘maatschappelijk’ (met mogelijkheid voor woningen) en ‘verkeer’.

Dit bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 28 januari 2010 gewijzigd vastgesteld.

Wijziging

De volgende wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp:

  1. in de toelichting paragraaf 3.4 worden de volgende zinsneden toegevoegd:
    1. De gemeente hanteert als waterschapsbeleid de richtlijnen van het Waterschap, e.e.a. verwoord in de notitie ‘Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk, definitie en randvoorwaarden hydrologisch neutraal ontwikkelen van 11 juli 2006 en de notitie ‘Handreiking watertoets 2008’. 
    2. De concrete uitwerking van de voorziening zal tijdig in het reguliere overleg met het Waterschap besproken worden.
  2. in artikel 1 wordt het begrip ‘waterhuishoudkundige voorziening’ toegevoegd
  3. in artikel 4.1 wordt ‘sub f waterhuishoudkundige voorzieningen’ toegevoegd;
  4. gelet op de nWro de tekst ‘plankaart’ te wijzigen in ‘verbeelding’;
  5. artikel 2.11, conform de standaard Valkenswaard, aanpassen zodat ook ‘liftschachten en trappenhuizen’ worden aangemerkt als ondergeschikte bouwdelen;
  6. gelet op de recent vastgestelde bouwgrondexploitatie Stokerwei de toelichting m.b.t. de uitvoerbaarheid van het plan hierop aan te passen;

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (ruimtelijke ordening). Daarvoor moet u echter vooraf (telefonisch) een afspraak maken via telefoon (040) 208 36 65.