Wat is het?

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Hoe werkt het?

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
 • u bij de sloop asbest verwijdert.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms heeft u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
 • bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt; én
 • als u bij de sloop geen asbest verwijdert; en
 • als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen;
 • als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het omgevingsloket(externe link)Als Als particulier gebruikt u hiervoor uw DigiD(externe link)

Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link).

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat kost het?

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning kent geen vast bedrag. De hoogte van het bedrag hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan. Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Legesverordening(externe link)

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.