De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

  • rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan wet- en regelgeving
  • doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd?
  • doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet of tegen zo laag mogelijke kosten?

Hoe werkt het?

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Ieder jaar onderzoekt de commissie een aantal onderwerpen. Is gemeentelijk beleid goed uitgevoerd, met het gewenste effect/resultaat? Zij kijkt daarbij ook of het geld correct en zinvol wordt besteed. Waar mogelijk doet de rekenkamercommissie aanbevelingen over hoe het anders en beter kan.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij zijn géén ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van de gemeente Valkenswaard. De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Karin van den Berg
  • Lid: Coen Cransveld
  • Lid: Trude Rietveld

U kunt de rekenkamercommissie bereiken via kvdberg@ziggo.nl.

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw drs. C Miedema (Cobie.Miedema@valkenswaard.nl), telefoonnummer (040) 2083407.

Bekijk hier de ingekomen brieven rekenkamer