’s-Hertogenbosch, 9 maart 2023 – Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hebben samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun handtekening gezet onder de regionale woondeals. Daarmee zetten deze partijen de schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

In deze vier regionale woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de wonen-opgaven realiseert. Dus concreet welke woningbouwaantallen met daarin de verplichting dat 30% van de woningen een sociale huurwoning dient te zijn en tweederde moet vallen onder het zogenoemde betaalbare segment. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is.

De verdere uitvoering van de Brabantse woondeals betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen door onder andere het stellen van prioriteiten, benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen te zoeken voor knelpunten. De recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg daarvan een beperking van te verlenen vergunningen, maakte de noodzaak tot samenwerking alleen maar groter om vertraging van de woningbouw te voorkomen. 

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: 

“In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: 

“Ik ben trots op de wijze waarop we samen met gemeenten en woningcorporaties tot afspraken zijn gekomen.  Ik zie enthousiasme om aan de slag te gaan. En dat is nodig, want het is een enorme kluif waar we onze tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Wethouder Gaby van den Waardenburg van Helmond namens de regio Zuidoost-Brabant:

“De Brainport-regio groeit en bloeit en heeft een enorme aantrekkingskracht. In alle gemeenten in de regio blijft de vraag naar woningen groot. Het enige dat helpt is fors bijbouwen. Daarom moeten we allemaal samenwerken en deze Woondeal gaat heel veel van onze inwoners helpen om een fijne en betaalbare plek te vinden hier in onze regio.” 

Wethouder Bots ondertekent namens de gemeente Valkenswaard
Wethouder Bots ondertekent namens de gemeente Valkenswaard