Wat is het?

Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw omgevingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neem dan contact op met de gemeente.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunt u alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade.

Aanvraagformulier planschadeverzoek

Hoe werkt het?

Een verzoek om tegemoetkoming in de schade als gevolg van een omgevingsplan is iets anders dan een gewone schadevergoeding. Bij een gewone schadevergoeding is het burgerlijk recht van toepassing. Het gaat dan om schade die niet door gemeentelijke plannen veroorzaakt wordt, zoals schade bij een ongeval.

Op tegemoetkoming in de schade uit omgevingsplannen is bestuursrecht van toepassing.

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het omgevingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Een definitief plan is onherroepelijk.