Een gemeente als Valkenswaard heeft heel veel taken en verleent daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. Deze kunnen nu eenmaal niet allemaal door het college van burgemeester en wethouders ter hand worden genomen. Enerzijds vanwege de omvang, maar anderzijds ook omdat voor het vervullen van een groot aantal van deze taken specifieke vakkennis vereist is. Daarom kent de gemeentelijke organisatie naast het bestuur, dat de bestuurstaken vervult, ook een werkapparaat, de ambtelijke organisatie, onder leiding van gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De werkwijze bij de gemeente wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vraaggerichtheid. Het betekent dat de gemeente handelt vanuit de behoefte van de burgers en niet vanuit het aanbod (de producten) van de gemeente zelf. Dat houdt ook in dat de gemeente actief inspeelt op vragen van inwoners en dat ze daarbij de relaties onderkent die er zijn tussen de verschillende partijen en hun wensen.

De gemeentelijke organisatie kent acht teams: Klantcontact Burgers, Klantcontact Omgeving, Klantcontact Zorg, Sociaal en Economisch Beleid, Ruimtelijke Beleid, Programma’s en Projecten, Beheer en Uitvoering en Centrum voor Muziek en Dans.

Samenwerking A2-gemeenten

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen.  De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (GRS) A2-gemeenten van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.

Sinds 1 januari 2017 is er dus een grote stap in de samenwerking gezet en zijn alle taken op het gebied van bedrijfsvoering, samen met Werk & Inkomen, gebundeld in de GRSA2. In de samenwerking verrichten de verschillende teams werkzaamheden voor de drie gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf.

Doel van de A2-samenwerking

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben de ambitie - met behoud van eigen identiteit en autonomie - een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan hun burgers, bedrijven en instellingen. In 2004 zijn de drie gemeenten de A2-Samenwerking gestart vanuit de overtuiging dat dit de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten versterkt. De gemeenten zijn van mening dat in gezamenlijkheid een beter antwoord te geven is op de uitdagingen waarvoor gemeenten gesteld worden, zoals bezuinigingen, de decentralisaties en de ontwikkeling tot een participatiesamenleving met een terugtredende en faciliterende lokale overheid tot gevolg.

De gemeenten zijn zich bewust van het feit dat samenwerking betekent dat in de besluitvorming in tal van opzichten rekening met elkaar gehouden moet worden. De gemeenten kunnen echter ook in de samenwerking hun individuele ambities blijven realiseren. Het waarborgen van deze lokale autonomie en beleidsvrijheid heeft nadrukkelijk de aandacht, ook binnen de A2-samenwerking.

Het doel van de A2-samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de drie gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling ook efficiencyvoordelen moeten brengen. 

De gemeenten beschikken met de GRS A2 over een bekende en betrouwbare samenwerkingspartner op deze werkvelden, die in nabijheid van de gemeenten functioneert en de werkwijzen en gewoonten van de gemeenten van binnenuit kent. Daarbij blijft de zelfstandigheid en beleidsautonomie van de drie gemeenten onaangetast, de bestuurskracht van de drie individuele gemeenten wordt versterkt door de GRS A2. Er is en blijft binnen de GRS A2 ruimte voor het waarborgen van ‘coleur locale’.