Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 18 februari 2021 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Peperstraat 30’ (NL.IMRO.0858.BPpeperstraat30-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Op het perceel aan de Peperstraat 30 is naast een woonbestemming ook een  bedrijfsbestemming aanwezig. Met de herontwikkeling komt de huidige bedrijfsbestemming te vervallen, deze wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’ (zonder bouwvlak). Daarnaast voorziet het bestemmingsplan ‘Peperstraat 30’ in de bouw van één extra woning op het zuidelijk deel van het perceel. De woning wordt ontsloten via het Dominee Alstorphiuspad en het parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Peperstraat 30’ is vanaf donderdag 18 februari 2021 te raadplegen op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Gelet op de huidige COVID-19 maatregelen is het niet mogelijk om het plan in te zien in het gemeentehuis van Valkenswaard, de bibliotheek van Valkenswaard, het ontmoetingscentrum de Belleman in Dommelen en het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de ter inzagelegging van zes weken (van 18 februari t/m 31 maart 2021) is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 20 83 444.

Bijbehorende stukken