Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 30 juni 2022 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat-Luikerweg’ (NL.IMRO.0858.BPluikerweg100-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft een herontwikkeling van het perceel aan de Luikerweg 100, gelegen tussen de Luikerweg en de Kromstraat. De beoogde planontwikkeling bestaat uit een woongebied met 11 woonkavels voor vrijstaande woningen. Daarnaast zijn groenvoorzieningen en een ontsluitingsweg op het binnenterrein voorzien.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat-Luikerweg’ is met ingang van donderdag 30 juni 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.