Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 6 februari 2020 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied2-ON01) ter inzage ligt. In aanvulling hierop wordt het voornemen om een verzoek tot herbegrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

De gemeente heeft het voornemen om het verzoek tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ betreft een planologisch besluit waarmee onder meer uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak op 21 mei 2015 van Raad van State over het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ omissies uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ verwerkt. Enkele ontwikkelingen zijn meegenomen. De begrenzing van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ wijkt af van het voorontwerpbestemmingsplan en ook inhoudelijk zijn er wijzigingen aangebracht.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied2-ON01) en voornemen verzoek herbegrenzing ligt vanaf donderdag 6 februari 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 18 maart 2020) ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de websites www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op de schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 in Valkenswaard, via de computers bij ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen, in de Bibliotheek, De Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (6 februari 2020 tot en met 18 maart 2020) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ordening, bereikbaar via het algemene nummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken