Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 29 juli 2021 gedurende zes weken het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘hulpgebouwen’ (NL.IMRO.0858.BPhulpgebouwen-ON01) ter inzage ligt.

Plan

Het hobbymatig houden van dieren door particulieren, zoals paarden, pony’s, schapen en geiten is enorm toegenomen. Bij nat weer hebben deze dieren een droge ondergrond nodig en bij veel zon beschutting voor warmte en insecten. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan Buitengebied is, dat de dieren zoveel mogelijk moeten schuilen in bestaande bebouwing binnen bestaande bouwvlakken. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren, zowel zakelijk als hobbymatig.

Lang niet alle hobbymatige houders van dieren hebben de mogelijkheid om hun dieren direct bij huis te laten lopen. Ook is niet iedereen bij wisselende weersomstandigheden in staat de dieren naar de stal op het eigen erf te halen. Daarnaast hebben niet alle stallen op het erf een uitloopmogelijkheid, waardoor bij wisselende weersomstandigheden dieren dan langdurig op stal zouden komen te staan.

Regelmatig wordt de gemeente gevraagd een vergunning af te geven voor het bouwen van een schuilgelegenheid voor dieren buiten een bouwvlak. Binnen de huidige wet- en regelgeving heeft de gemeente geen mogelijkheid om dit soort aanvragen te vergunnen. Mede hierdoor zijn in het buitengebied in de afgelopen 50 jaar schuilgelegenheden gerealiseerd zonder de vereiste omgevingsvergunning. De meeste zonder vergunning gebouwde hulpgebouwen zijn reeds jarenlang aanwezig zonder dat de gemeente daartegen in het verleden handhavend is opgetreden.

Een algemeen verbod op schuilgelegenheden zorgt ervoor dat er geen verrommeling optreedt van het buitengebied. Aan de andere kant betekent een algeheel verbod op schuilgelegenheden ook, dat het houden van hobbydieren in het buitengebied bijna niet mogelijk is. Als de hobbydieren uit het buitengebied verdwijnen, is er geen gebruik van kleine weilandjes, die dan braak liggen en verruigen. Hobbydieren houden zonder schuilgelegenheid levert afhankelijk van de diersoort mogelijk problemen op met dierenwelzijn, zeker gezien de hitteperiodes van de afgelopen zomers. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om hobbydieren te houden in het buitengebied, enerzijds om in een behoefte te voorzien, anderzijds omdat dieren in de wei bijdragen aan het karakter van het buitengebied en op een natuurlijke manier de kleine graspercelen onderhouden.

Voor dit ontwerp paraplubestemmingsplan zijn alle hulpgebouwen in het buitengebied geïnventariseerd en voorzien van een aanduiding. Op basis van deze aanduiding kunnen de niet-legale hulpgebouwen gelegaliseerd worden

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Hulpgebouwen’ is vanaf donderdag 29 juli 2021 te raadplegen op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het plan is daarnaast in te zien via de computers bij de bibliotheek in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen of op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Deze locaties zijn momenteel onder voorwaarden geopend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (29 juli tot en met 8 september 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienwijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met projectondersteuner B. Baetsen voor het plannen van een afspraak via telefoonnummer (040) 2083604.
Als u niet in staat bent het document digitaal in te zien, kunt u ook bij genoemde medewerker terecht om het op afspraak in te zien in het gemeentehuis.

Bijbehorende stukken: