Wat is het?


Wilt u 1 of meer bomen kappen, grote struiken verplanten of flink snoeien?
Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over uw kapactiviteiten overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de aanvraag gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Hoe werkt het?

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient kunt u checken of u voor het kappen van een boom wel een vergunning nodig heeft. Alleen de eigenaar van de boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daar toestemming voor geven).

Altijd vergunningsplichtig

 • Bomen in rijbeplan­tingen die in de groenstru­ctuur­visie zijn aangemerk­t als "ontwikke­len bomenstru­ctuur".
 • Houtopsta­nden waar de Wet natuurbescherming van kracht is.
 • Kap van bomen waar op grond van het bestemmin­gsplan een aanlegver­gunni­ngste­lsel geldt.

Atijd vergunningsvrij

 • Bomen met een stamomtre­­k kleiner dan 1,00 meter op 1,30 meter hoogte die niet onder bovenstaande criteria vallen.

Aanvullende regel

Wet natuurbescherming

Ook als u voor uw kapwerkzaamheden geen vergunning nodig hebt, moet u zich o.a. in verband met broedvogels en vleermuizen, houden aan de Wet natuurbescherming.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Wat moet ik doen?

Via het Omgevingsloket(externe link) kunt u een aanvraag voor een kapvergunning indienen. U kunt ook een vergunningencheck doen om te bepalen of u een kapvergunning nodig heeft of dat de kap vergunningsvrij is. U kunt één vergunning aanvragen voor het kappen van meerdere bomen.

Wat moet ik indienen?

Een tekening met daarop:

 1. de soort van elke boom;
 2. de locatie van elke boom op het voor-, zij- dan wel achtererf;
 3. de omtrek in centimeters, gemeten op 1,30 vanaf het maaiveld;
 4. de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij te vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden het aantal en soorten.

Waaraan wordt het kappen van een boom getoetst?

Een te kappen boom wordt getoetst aan de weigeringsgronden zoals die opgenomen in artikel 6:15 van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Dit zijn de volgende weigeringsgronden:

 • de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • de waarde voor de recreatie en de leefbaarheid van de houtopstand.

Op deze weigeringsgronden objectief te beoordelen zijn in bijlage 3 van de toelichting op het Groenstructuurplan Valkenswaard hiervoor criteria opgenomen. In paragraaf 3.1 van de toelichting wordt de beoordeling op de weigeringsgronden verder toegelicht.

Groenstructuurplan en toelichting

Raadpleeg hier het Groenstructuurplan en de toelichting.

Hoe lang duurt het?

Beslissing op mijn aanvraag

Voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom is de reguliere procedure van toepassing.

Reguliere procedure binnen 8 weken

Meestal krijg u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslistermijn 1 keer met 6 weken. Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch. We noemen dat een vergunning van rechtswege.

Indien de aanvraag niet compleet is, dan vragen we aan u aanvullende gegevens in te dienen. De beslistermijn wordt dan opgeschort met de periode die ligt tussen het verzoek om aanvulling en het ontvangen van de gevraagde gegevens.

Hoe ontvang ik een beslissing om mijn aanvraag?

U ontvangt de beslissing digitaal.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd, ongeacht wat de beslissing op uw aanvraag wordt.

In 2024 kost een omgevingsvergunning met de activiteit het kappen van een boom € 86,30

Legesverordening(externe link)

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente?
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.