De locatie Le Sage ten Broekstraat is gelegen in de wijk Kerkakkers, Valkenswaard. Het plangebied wordt begrensd door de Le Sage ten Broekstraat, de Nieuwe Waalreseweg, de Monseigneur Zwijsenstraat en aan de zuidzijde door een vestiging van Lunetzorg. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 5.700 m².

le sage ten broekstraat ligging

In het plangebied zijn momenteel nog een buurthuis, sporthal, sportveld en een twee-onder-één kapwoning van de woningcorporatie Woningbelang aanwezig. Woningbelang is nog in onderzoek naar de mogelijkheden van de herontwikkeling van de twee-onder-één kap woning, maar is al wel in de planvorming meegenomen.

Ruimtelijke analyse

Als eerste is er een ruimtelijke analyse van de locatie gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de aanwezige stedenbouwkundige structuren, omliggende functies, groen en verkeer. Ook is gekeken naar beleid zoals volkshuisvesting en parkeren. Op basis van deze analyse zijn de uitgangspunten en aandachtspunten geformuleerd.

le sage ten broekstraat ruimtelijke analyse

Uitgangs- en aandachtspunten:

  • Waardevolle laanbeplanting behouden aan de Nieuwe Waalreseweg en Mgr. Zwijsenstraat;
  • Groene karakter van het gebied waar mogelijk versterken;
  • “Losse” opzet in het gebied behouden;
  • Aandachtspunt is de buitenspeelplaats; hier moet een nieuwe locatie voor gevonden worden in- of nabij het plangebied;
  • Geen nieuwe ontsluiting vanaf de Nieuwe Waalreseweg;
  • Appartementen of grondgebonden woningen;
  • Maximale bouwhoogte 3 tot 5 bouwlagen;
  • Parkeernormen conform beleidsnota Parkeernormering van de gemeente Valkenswaard (vrijstaand/geschakeld = 2,0 pp/woning, 2 tot 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,8 pp/woning, 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,55 pp/woning)

Stedenbouwkundig plan

Op basis van de ambities en de uitgangspunten die voortvloeien uit de analyse van het plangebied is een stedenbouwkundige verkaveling opgesteld. Het plan gaat uit van maximaal 70 appartementen onderverdeeld in 4 gebouwen. Het realiseren van appartementen in diverse losse blokken sluit aan bij de al bestaande, grotere, gebouwen in deze zone. Door de diverse losse blokken kan er een groene omgeving ontstaan en worden massieve en grote gevelwanden voorkomen. Ten zuiden van de Le Sage ten Broekstraat worden de appartementen 3 bouwlagen hoog. Het appartementencomplex aan de noordzijde staat op een prominente plek op de kruising van de Nieuwe Waalreseweg en de Tienendreef en wordt 5 lagen hoog. Dit als markering en accent van de prominente plek.

De appartementen zullen ontsloten worden via de bestaande wegenstructuur. Er zal geen directe verbinding komen met de Nieuwe Waalreseweg om sluip- en extra verkeer in de wijk te voorkomen.

Voor het buiten sportveld wordt een oplossing gezocht ten westen van de nieuwe planontwikkeling naast de appartementen aan de Tienendreef.

Typologie

Er komen hier sociale huurwoningen. De 70 appartementen worden onderverdeeld in 45 sociale huurwoningen en 25 reguliere koopappartementen. De locatie Le Sage ten Broek maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met Woningbelang om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen met een beperkt budget.

Voor de gemeente Valkenswaard is het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in de (eigen) gemeente terecht kunnen voor een woning. Als er onvoldoende aanbod aan woningen is, dan trekken zij weg uit het dorp, of kunnen zij hier niet komen wonen. Omdat Valkenswaard, net als veel gemeenten, vergrijst en ontgroent, wil de gemeente met name op deze doelgroepen inzetten.   

Parkeren

De benodigde parkeerplaatsen zijn verspreid over de locatie. Voor de appartementen ten zuiden van de Le Sage ten Broekstraat komen de parkeerplaatsen in de openbare ruimte te liggen. De parkeerplaatsen ten noorden van de Le Sage ten Broekstraat worden deels onder het gebouw gerealiseerd in een (half verdiepte) parkeergarage. De overige parkeerplaatsen, met name voor bezoekers, worden in de openbare ruimte gerealiseerd.  Op basis van het parkeerbeleid zijn 90 parkeerplaatsen nodig. In het plan zijn voor nu 52 parkeerplaatsen in de openbare ruimte voorzien. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt het onderdeel parkeren nog nader uitgewerkt.

Benodigde parkeerplaatsen
Typologie woningenAantalParkeernormBenodigd aantal parkeerplaatsen
Woningtype ll251,845
Seniorenwoning45145
Totaal  90