Wat is het?

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u niet in staat bent om gemeentelijke belasting te betalen? Als het om een tijdelijke situatie gaat, kan het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling een oplossing zijn. Maar mogelijk komt u ook in aanmerking voor een gedeeltelijke kwijtschelding. In de gemeente Valkenswaard kunt u alleen gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Dit betekent dat u een deel van de afvalstoffenheffing niet hoeft te betalen. De maximale kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing bedraagt € 235.

Of u in aanmerking komt voor deze gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Elk verzoek tot kwijtschelding wordt individueel beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke situatie. Bij de beoordeling van uw betalingscapaciteit gebruikt de gemeente wettelijke normbedragen.

Heeft u:

 • een laag inkomen?
 • geen eigen woning met overwaarde?
 • geen voertuig dat meer waard is dan € 3350?
 • de aanslag nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald?

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

DigiD linkOnline kwijtschelding aanvragen

Hoe werkt het?

De gemeente Valkenswaard werkt met geautomatiseerde kwijtschelding. Bij het indienen van een aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen, vragen wij om uw eenmalige toestemming om voor de volgende belastingaanslagen de voor kwijtschelding benodigde gegevens te controleren of op te vragen. Deze gegevens worden opgevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat het volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren. Met het aanvragen van kwijtschelding via het digitale aanvraagformulier kunt u ons toestemming geven om het recht op kwijtschelding automatisch te controleren.

Door uw toestemming te geven hoeft u niet elk jaar een nieuwe aanvraag in de dienen. Op basis van de bij ons bekende gegevens wordt automatisch bepaald of u nog steeds recht heeft op de kwijtschelding. De toestemming blijft gelden totdat u deze zelf intrekt, of automatisch wanneer u een afwijzing ontvangt.

Wat moet ik doen?

 • Heeft u vorig jaar geen kwijtschelding ontvangen of een afwijzing gekregen op uw aanvraag? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Uw betalingscapaciteit wordt niet automatisch beoordeeld.  
 • Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen voor de gemeentelijke belastingen en heeft u toestemming gegeven voor geautomatiseerde kwijtschelding? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Uw betalingscapaciteit wordt automatisch beoordeeld. U ontvangt dan omstreeks februari van ieder kalenderjaar bericht met het genomen besluit.

Goed om te weten

 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat.
 • U kunt niet opnieuw kwijtschelding aanvragen als u al een besluit over uw verzoek hebt gehad.
 • U kunt geen kwijtschelding aanvragen, terwijl uw bezwaar tegen de aanslag in behandeling is.
 • De gemeente kan een verzoek om kwijtschelding alleen beoordelen als u op tijd de gevraagde gegevens hebt aangeleverd.
 • Bent u bewindvoerder en vraagt u voor uw cliënt kwijtschelding aan? Neem dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur contact op via telefoonnummer 040-2083760. Of stuur een e-mail naar bestaanszekerheid@a2samenwerking.nl. U krijgt dan de papieren versie van het aanvraagformulier toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan met de gevraagde bewijsstukken naar ons toezenden, mailen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

Cannock Chase Public

Uw betalingscapaciteit wordt beoordeeld door onze uitvoerende instantie Cannock Chase Public. Alles wat u op het aanvraagformulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen verantwoorden. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Deze gegevens worden schriftelijk opgevraagd door Cannock Chase Public.

De Voorzieningenwijzer

Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebruik van kunnen maken. Heel fijn voor iedereen die het extra geld goed kan gebruiken. Maar hoe weet u nu waar u aanspraak op kunt maken? En hoe dient u een aanvraag in? 
De Voorzieningenwijzer biedt een compleet overzicht van al deze regelingen en maakt het mogelijk om erachter te komen of u ergens recht op hebt.

www.devoorzieningenwijzer.nl

U kunt via onderstaande link zelf een check doen om te zien waar u recht op hebt. En als u wilt, kunt u via de site ook meteen een gratis adviesgesprek aanvragen.

www.datgeldtvoormij.nl