Het bestemmingsplan ‘Kromstraat 75-77’ gaat uit van herontwikkeling van de percelen aan de Kromstraat 75-77 te Valkenswaard. Momenteel is op de percelen een tweekapper gesitueerd en heeft een deel van de grond een agrarische bestemming. Initiatiefnemers zijn voornemers om de tweekapper te slopen. Op het perceel komen vervolgens twee nieuwe vrijstaande woningen, gesitueerd aan de Kromstraat, en een aantal kleinschalige recreatieverblijven (Bed & Breakfast) in het achterliggende gebied. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van het landschap.

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de aanduiding ‘Kleinschalige logiesaccommodatie’ is komen te vervallen en het begrip van ‘Bed & Breakfast’ is verruimd. Daarnaast is in de regels aangegeven dat maximaal 200 m2 per woning gebruikt mag worden voor de Bed & Breakfast en dat er maximaal 7 gastenkamers per woning gerealiseerd mogen worden;
  • het plan ‘Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering’ (bijlage 1 van de toelichting en de regels) is op een aantal punten aangepast: de beplanting die niet aan de rand van het plan ligt is niet meegenomen als landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering maar behoort nu tot de tuininrichting, de stamomtrek van de bomen is toegevoegd, en het bedrag dat geïnvesteerd wordt is hierop aangepast;
  • in de regels is per woning een maximale inhoudsmaat opgenomen, te weten 1.100 m3 per woning (hoofdgebouw);
  • in de toelichting is het onderdeel parkeren verduidelijkt;
  • de PAS berekening is toegevoegd in de bijlage van de toelichting;
  • de sloopverplichting van de bestaande tweekapper is opgenomen in de regels;
  • het begrip ‘bestaand’ is verfijnd, om te voorkomen dat illegale bouwwerken gelegaliseerd worden;
  • in de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor onbenutte bouwtitels.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken