Wat is het?

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersonen. Deze kunnen u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Woo-verzoek indienen

Hoe werkt het?

1. Kijk eerst op deze pagina waarover u een Woo-verzoek kunt indienen.
2. Vul het digitaal formulier in of dien schriftelijk of mondeling een verzoek in.
3. We nemen binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Die termijn kunnen we als dat nodig is met 2 weken verlengen.
4. We sturen u de informatie toe, tenzij er volgens de wet redenen zijn waarom we dat niet kunnen doen.

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de wet is dat de overheid toegankelijker wordt. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob is dat de gemeente op termijn nog veel meer informatie zelf gaat aanbieden dan nu het geval is. Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de tijd om dit goed te regelen, zodat documenten goed vindbaar en toegankelijk zijn.

Waarover kan ik een Woo-verzoek indienen?

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie. Dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn opgenomen in documenten. Dat kunnen papieren stukken zijn maar ook bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s, films, e-mails of berichten via sociale media zoals Whatsapp.

Uw Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. Een Woo-verzoek heeft u namelijk niet nodig voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn. Hieronder volgen voorbeelden. Op termijn gaat de gemeente nog meer informatie zelf publiceren.

 • vergunningen
 • bestemmingsplannen
 • bodeminformatie
 • raadsstukken, collegebesluiten en door het college aan de gemeenteraad of commissie gestuurde stukken. Deze zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem
 • beleid en regelgeving. Ga hiervoor naar www.overheid.nl
 • declaraties en dienstreizen van het bestuur
 • informatie over perceelgrenzen, woningwaardes, akten en eigendomsgegevens van woningen en gebouwen. Deze informatie is te verkrijgen bij he Kadaster
 • informatie over bedrijven. Hiervoor kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel

Een Woo-verzoek gaat over het openbaar maken van informatie, en niet over de beslissing op een aanvraag die u heeft ingediend.

De Woo is ook niet bedoeld voor algemene vragen. Heeft u een vraag, bel dan met ons klantcontactcentrum of vul het algemene contactformulier in.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Dien uw Woo-verzoek op een van onderstaande manieren in:

Digitaal
U kunt het Woo-verzoek indienen via het digitaal formulier. U hoeft hiervoor niet in te loggen met DigiD.

Schriftelijk
U kunt het Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. U kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Valkenswaard. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. U hoeft daarbij niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt of welke documenten u exact wilt hebben (maar dat mag natuurlijk wel). In uw verzoek moet staan:

 • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt;
 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen
 • hoe u deze wilt ontvangen (bij voorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente);
 • uw contactgegevens;
 • denk aan het ondertekenen van de brief met uw handtekening.

Mocht de gevraagde informatie niet van ons zijn maar thuishoren bij een ander bestuursorgaan/een andere (overheids)instantie die onder de Woo valt), dan sturen we uw verzoek door aan dat bestuursorgaan. We sturen u daar dan een bericht over.

Mondeling
U kunt het Woo-verzoek ook mondeling indienen. U kunt daarvoor bellen naar de betreffende afdeling waarop het verzoek betrekking heeft. Ook kunt u natuurlijk altijd naar de balie van het gemeentehuis komen om daar uw vraag te stellen of te vragen naar een medewerker die u hiermee kan helpen.

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg?

We nemen binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. De termijn kunnen we eventueel met 2 weken verlengen. Als het verzoek heel omvangrijk is nemen we contact op om te overleggen over de afhandeltermijn. Als we positief op uw Woo-verzoek beslissen, krijgt u de informatie toegestuurd. Soms is er een reden om gevraagde informatie niet of maar gedeeltelijk toe te sturen. Bijvoorbeeld als het geheime informatie is volgens een andere wet of als er persoonsgegevens in staan van iemand anders.

Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijgt u dan schriftelijk bericht van.

Moet ik iets betalen voor een Woo-verzoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier van te voren bericht over.

Ik heb vragen, kan ik contact opnemen?

De gemeente heeft informatiecontactpersonen. Deze kunnen u verder helpen als u op zoek bent naar informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoeft u misschien minder lang te wachten op informatie. De informatiecontactpersonen kunt u als volgt bereiken:

De heer M. Walta
040-2241569 of 06-18302253

marc.walta@a2samenwerking.nl

Mevrouw H. van Heugten

040-2241570 of 06-18302226

hetty.van.heugten@a2samenwerking.nl