Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken het op 24 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Veegplan binnen bebouwde kom’ (NL.IMRO.0858.BPveegplaninbbkom-VA01) ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan Veegplan binnen bebouwde kom is gewijzigd en verankert enkele vrijstellingen, herstelt omissies, beschermt een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad, in het kader van het actualisatietraject voor bestemmingsplannen, diverse bestemmingsplannen vastgesteld voor het stedelijk gebied van Valkenswaard. In de periode na vaststelling van deze bestemmingsplannen zijn verschillende vrijstellingen verleend en in een aantal plannen zijn onvolledigheden en omissies geconstateerd. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Het bestemmingsplan is opgesteld om de vrijstellingen planologisch te verankeren, omissies te herstellen, een aantal cultuurhistorisch waardevolle panden te voorzien van een beschermende regeling en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is op enkele onderdelen aangepast:

 • Voor De Vest 52 is een bedrijfswoning opgenomen. Hierop zijn de verbeelding, regels en toelichting aangepast.
 • De goothoogte van de Norbertusdreef 2 is verhoogd.
 • Voor de Zeelberg 13 zijn aanduidingen voor twee schuren opgenomen. Hierop zijn de verbeelding, regels en toelichting aangepast. 
 • In paragraaf 2.1 van de toelichting is de tabel aangepast op de adresaanduidingen.
 • Tekstuele aanpassingen in de toelichting. 

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 12 januari 2017 gedurende zes weken (tot en met 22 februari 2017) ter inzage. Het plan is te raadplegen op de gemeentelijke website en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook rechtstreeks het betreffende plan bekijken.

U kunt de plannen gedurende openstellingstijden ook inzien:

 • op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
 • via de computers bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman aan Het Bruninckxdal 2 in Dommelen;
 • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. 

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken (tot en met 22 februari 2017) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brachten;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren brachten.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Projecten en Beleid. Daarvoor moet echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt worden via telefoon (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: