In Valkenswaard is sprake van een hoge winkelleegstand. Recent onderzoek laat zien dat als gevolg van een aantal trends het aantal winkels de komende jaren verder zal afnemen. Een hoge winkelleegstand is funest voor de aantrekkelijkheid van het centrum, zowel voor bezoekers, ondernemers als vastgoedeigenaren. Omdat het niet realistisch is om alle leegstaande winkelpanden opnieuw te vullen met winkels, is het nodig om winkels in een kleiner aaneengesloten winkelgebied te concentreren. Zo ontstaat een compacter en aantrekkelijker winkelgebied met minder winkelleegstand.

Plan van Aanpak

Om daadwerkelijk een compact kernwinkelgebied met minder winkelleegstand te realiseren, is een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin is tot op pandniveau aangegeven welke winkelpanden wel en niet tot het toekomstige compacte kernwinkelgebied behoren. Bovendien is er een stappenplan in opgenomen, waarmee duidelijk wordt op welke wijze wordt toegewerkt naar het compacte kernwinkelgebied.

Subsidie

Om winkeliers en vastgoedeigenaren te stimuleren deel te laten nemen aan de plannen voor het compact kernwinkelgebied is een subsidieregeling ingesteld. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor winkeliers die hun winkel willen verplaatsen naar het compacte kernwinkelgebied. En voor vastgoedeigenaren in het centrum die hun winkelpand willen transformeren naar een andere functie kan eveneens subsidie worden aangevraagd.

Lees meer over de subsidievoorwaarden:

Subsidieaanvraag transformatiesubsidie voor pandeigenaren

Subsidieaanvraag verplaatsingssubsidie voor winkeliers