Het bestemmingsplan ‘Borkel en Schaft’ omvat de kernen Borkel en Schaft die midden in het buitengebied van de gemeente Valkenswaard liggen. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de begrenzing van het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2'.

In de basis heeft bestemmingsplan ‘Borkel en Schaft’ als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen, met inachtneming van de stedenbouwkundige structuur.

Anderzijds heeft dit bestemmingsplan ook als doel om ruimte te bieden voor ontwikkelingen. In het bestemmingsplan is daarom een aantal ontwikkelingen, afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken