Wat is het?

Betalingsherinnering

Op uw belastingaanslag staat wanneer u het aanslagbedrag uiterlijk moet betalen. Betaalt u de aanslag niet op tijd, dan ontvangt u eerst een betalingsherinnering. Het bedrag moet dan binnen 14 dagen ontvangen zijn.

Aanmaning

Als u na de betalingsherinnering niet op tijd betaalt, sturen wij u een aanmaning. Deze aanmaning kost geld en komt bovenop het bedrag van de aanslag. De extra kosten (minimaal € 8,-) verbonden aan de aanmaning zijn afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Betaalt u vervolgens alleen de aanslag en niet de aanmaningskosten, dan worden de invorderingsmaatregelen voortgezet.

Dwangbevel

Wordt het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet betaald, dan ontvangt u per post een dwangbevel. Gemeente Valkenswaard heeft de dwanginvordering uitbesteed aan Cannock Chase Public(externe link) uit Druten. Als u vragen heeft over de betaling van het dwangbevel of u heeft een andere vraag over het dwangbevel dan kunt u contact opnemen met het deurwaarderskantoor, tel. (088) 1168222.

Wat moet ik doen?

Betalen

Een betalingsherinnering is zonder kosten. Het aanslagbedrag moet dan wel binnen14 dagen worden betaald.

Wordt de herinnering niet betaald, dan volgt een aanmaning met kosten. Wordt de aanmaning niet betaald, dan volgt er een dwangbevel met nog hogere kosten. Betalen kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL62 BNGH 0285 0442 14 t.n.v. de gemeente Valkenswaard o.v.v. het aanslagnummer.

Wilt u de aanslag gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso? Geef dan een machtiging af aan de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanmaning of het dwangbevel? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning schriftelijk bezwaar indienen. Het niet ontvangen van de originele aanslag is geen geldige reden om bezwaar aan te teken.

Aanmaning/dwangbevel na indiening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betaling niet op. Dient u een bezwaarschrift in, en wenst u uitstel van betaling, dan kunt u tegelijkertijd met het bezwaar een verzoek voor uitstel van betaling indienen. Bent u dit in uw bezwaarschrift vergeten te vermelden, dan kunt u ook achteraf nog een schriftelijk verzoek indienen.

Wat kost het?

Kosten aanmaning

Voor openstaande schulden tot € 454 zijn de aanmaningskosten € 8,- , boven die grens zijn de kosten € 18,-.

Kosten dwangbevel

De hoogte van de kosten van een dwangbevel is afhankelijk van het openstaande bedrag. De kosten bedragen minimaal € 45,- tot maximaal € 13.449,-