Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. Het gebied van Schaapsloop 1 wordt globaal begrensd door de Leenderweg, de gemeentegrens, de wijken Warande en Wolberg. De begrenzing van de Schaapsloop 1 is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplannen Warande, Wolberg, Zeelberg en Schaapsloop 2. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.


Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • Ddiverse wijzigingen in de toelichting, zo is de toelichting aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid, is de invloed van het agrarische bedrijf aan de Leenderweg 197 op het bedrijventerrein beschreven, is de meetmethode voor de milieuzonering, de titel ‘bijbehorende bouwwerken’ en de tekst voor waarde-archeologie aangepast, is de maximale inhoud voor woningen opgenomen, is de methode van het overgangsrecht toegelicht, is de economische uitvoerbaarheid uitgebreid.

  • De regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, zijn nieuwe definities opgenomen, zijn de gebouwen en bouwwerken onder ‘agrarisch met waarden’ geclusterd tot ‘agrarisch hulpgebouw’ en zijn de artikelen van de bestemmingen waarde-archeologie aangepast; in de bestemming ‘agrarisch met waarden’ is dagrecreatie mogelijk gemaakt, is het artikel voor gebouwen aangepast en is een artikel voor strijdig gebruik toegevoegd; in de bestemming ‘bedrijventerrein’ zijn aanduidingen opgenomen, is de ‘wro-zone-wijzigingsgebied’ aangepast in ‘wro-zone-afwijkingsgebied’, is een ‘wro-zone-afwijkingsgebied 3’ opgenomen; in de bestemming ‘sport’ aanduidingen opgenomen, is een artikel opgenomen voor ‘bouwwerken, geen gebouwen zijnde’; is in de bestemming ‘wonen’ een artikel opgenomen over de maximale inhoudsmaat voor woning; in de ‘algemene afwijkingsregels’ is toegevoegd dat er 20% van het bebouwingspercentage afgeweken kan worden en worden jongeren ontmoetingsplaatsen mogelijk gemaakt.

  • Op de verbeelding is de oostelijke groenstrook aan De Haak gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’, is de groenstrook bij de Leenderweg-John F. Kennedylaan thv John F. Kennedylaan 83 deels gewijzigd naar de bestemming ‘verkeer’, zijn de bijbehorende bouwwerken van bedrijfswoningen opgenomen in het bouwblok, is voor de percelen Zeelberg 13 en 15 de woonbestemming vergroot, zijn de bouwwerken gelegen in het landelijke gebied geclusterd tot de aanduiding ‘agrarisch hulpgebouw’, hebben de bouwwerken in het landelijke gebied, indien nodig, een goot- en bouwhoogte gekregen, zijn de wro-zone-afwijkingsgebieden aangepast, thv de Zeelberg, De Vest, De Stad en het Nuweleind is een ‘wro-zone’afwijkingsgebied 3’ opgenomen, is de bestemming van De Oase gewijzigd naar ‘verkeer’, is de bestemming van de groenstrook tussen de Leenderweg en De Haak gewijzigd naar ‘verkeer’, is een aanduiding opgenomen voor De Vest 38 en 42, op het perceel Zeelberg 21 zijn vijf bouwwerken aangeduid als agrarisch hulpgebouw, op het perceel Zeelberg 26 is een ‘wro-zone-afwijkingsgebied 3’ gelegd en wordt het bouwblok vergroot, op het perceel De Vest 46 is een ‘wro-zone-afwijkingsgebied 3’ gelegd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor moet u vooraf online of telefonisch een afspraak maken via (040) 208 35 85.  

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: