Bestemmingsplan

Inwerking: 5 december 2019

Onherroepelijk: 24 juni 2020

Het bestemmingsplan ‘Het Broek 20’ betreft een planologisch herstelbesluit waarmee de eerdere aanwendingsmogelijkheden van het perceel met het adres Het Broek 20 worden hersteld (bestemmingswijziging van een deel van de gronden van ‘Natuur’ naar ‘Agrarisch met waarden’) en waarmee de bestaande rechten worden geëerbiedigd (op basis van een verleende vergunning voor de realisatie van een agrarische bedrijfswoning en veldschuur). 

Wijzigingen

Voor de concrete planwijzigingen wordt verwezen naar bijlage 1 (Nota van zienswijzen) behorende bij de toelichting van het bestemmingsplan. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de planregeling is op verzoek van de provincie (in beperkte mate) aangescherpt door enkele (indirecte) bepalingen (die toezien op de realisatie van bebouwing buiten het bouwvlak) te schrappen. Bepaalde typen teeltondersteunende voorzieningen en erfafscheidingen blijven – omwille van het faciliteren van een agrarische bedrijfsvoering – wel toegestaan;
  • zowel de planregeling, als de toelichting zijn op verzoek van het waterschap (in beperkte mate) aangescherpt teneinde de waterhuishoudkundige belangen, alsmede de belangen van de perceeleigenaar op basis van de meest recente inzichten verder te borgen;
  • de doeleindenomschrijving van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ is enigszins verruimd, waardoor het onder meer mogelijk is om onverharde paden (voor de ontsluiting van de veldschuur), water, waterhuishoudkundige en nutsvoorzieningen ook buiten het bouwvlak mogelijk te kunnen realiseren;
  • het oprichten van een paardenhouderij wordt uitgesloten door ‘paardenhouderij’ op te nemen als strijdig gebruik. Uitgangspunt is immers om enkel bestaand recht te herstellen. Volledigheidshalve is tevens een begripsbepaling van ‘paardenhouderij’ opgenomen.

De amendering ziet toe op:

  • het vervangen van de tekst van hoofdstuk 5 van de toelichting door de navolgende passage: ‘Binnen onderhavig plangebied is op grond van de verleende bouwvergunning een agrarische bedrijfswoning en bijbehorende veldschuur voorzien. Figuur 10 biedt inzicht in de situering van de bebouwing’.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Toelichting(externe link)

Bijlage bij de toelichting(externe link)

Regels(externe link)

Verbeelding(externe link)

Vaststellingsbesluit(externe link)