Inwerking: 5 december 2019

Onherroepelijk: 24 juni 2020

Het bestemmingsplan ‘Het Broek 20’ betreft een planologisch herstelbesluit waarmee de eerdere aanwendingsmogelijkheden van het perceel met het adres Het Broek 20 worden hersteld (bestemmingswijziging van een deel van de gronden van ‘Natuur’ naar ‘Agrarisch met waarden’) en waarmee de bestaande rechten worden geëerbiedigd (op basis van een verleende vergunning voor de realisatie van een agrarische bedrijfswoning en veldschuur). 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.