Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 9 juni 2022 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 13a’ (NL.IMRO.0858.BPdorpsstraat13a-ON01) ter inzage ligt. 

Plangebied

De locatie waarop het voorliggende plan ziet, betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. De agrarische bedrijfsbebouwing is reeds jaren geleden grotendeels gesloopt. Daarnaast bevindt zich op het perceel de voormalige bedrijfswoning. Aangezien de agrarische activiteiten reeds lange tijd geleden zijn beëindigd en de locatie momenteel wordt gebruikt ten behoeve van de functie ‘Wonen’, dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. De initiatiefnemer is daarnaast voornemens bij de woning een luxe kattenhotel en ‘cattery’ op te starten, als aan de functie ‘Wonen’ ondergeschikte bedrijfsmatige activiteit (aan-huis-verbonden-beroep). De ontwikkeling draagt bij aan een gevarieerde plattelandseconomie waarbij wordt voldaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap middels landschappelijke inpassing op basis van het gemeentelijk beleid. 

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 13a’ is met ingang van donderdag 9 juni 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (9 juni 2022 tot en met 20 juli 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.