Ontwikkeling

Inwerking: 18 november 2021

Onherroepelijk: 18 november 2021

In 2019 is het bestemmingsplan Dommelen voor dit gebied vastgesteld, waarbij het perceel een gebiedsaanduiding ‘Wetgevingszone – wijzigingsgebied 1’ heeft gekregen. In het bestemmingsplan is dus een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen naar de bestemming ‘verkeer’. De initiatiefnemer, in dit geval de gemeente Valkenswaard, wil dat de huidige tuin- en woonbestemming gewijzigd gaat worden naar een verkeerbestemming.

Het wijzigingsplan Voorrangsplein Westerhovenseweg heeft 6 weken als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld is.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken: