Wijzigingsplan

Inwerking: 16 september 2021

Onherroepelijk: 16 september 2021

Op het perceel aan de Maastrichterweg 92-92a is volgens het bestemmingsplan Buitengebied een rij van 3 woningen toegestaan. Wij hebben een verzoek ontvangen om dit te veranderen in een tweekapper en daarbij één vrijstaande woning te realiseren op het perceel Maastrichterweg 94. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het mogelijk is om deze ontwikkeling mogelijk te maken, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het verzoek is mogelijk middels het doorlopen van een wijzigingsprocedure en daarna de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders hebben een anterieure exploitatieovereenkomst en planschadeverhaalsovereenkomst opgesteld, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.